HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2016 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2016, gồm các nội dung như sau:

1. Giám sát tình hình cải thiện các chỉ số thành phn để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2. Giám sát về chất lượng đời sống nhân dân và môi trường ở các cụm, tuyến dân cư vượt lũ và các khu tái định cư do thu hồi đất thực hiện các công trình dự án.

3. Giám sát về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức thc hin

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát theo Chương trình giám sát nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Giao đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họpthứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành k từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:- UB. Thường vụ Quốc hội;
-
VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
-
Các y ban của Quốc hội;
-
Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
-
Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
-
Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
-
Vụ IV (VPCP);
-
Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UVBTV
Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
ĐB.Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
-
ĐB.HĐND tỉnh;
-
TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
-
Báo Ấp Bắc;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Danh