HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 69/2006/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 11 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007; Quyết định số 219/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 và Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 952/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006; Báo cáo thẩm tra số: 96/BC-KTNS ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp (theo Tờ trình số: 952/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Bổ sung Định mức chi đối với các đơn vị hành chính thành lập mới (thị xã, huyện, xã, phường, thị trấn) theo Điểm 19 - Mục II Quyết định số: 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 8 (bất thường) thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn