HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 69/2007/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀTÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘTSỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢIDƯƠNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọngtâm 6 tháng cuối năm 2007, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnhvà ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí báo cáocủa Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong 6tháng cuối năm 2007, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCHPHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

1. Sáu tháng đầu năm, các cấp,các ngành đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dântỉnh, mặc dù có nhiều yếu tố không thuận lợi làm ảnh hưởng đến hoạt động sảnxuất kinh doanh và đời sống nhân dân, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấpchính quyền, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, tình hình kinh tế - xãhội của tỉnh ta cơ bản ổn định và có bước phát triển.

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP)tăng 9,4%; Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,6%; Giá trị sản xuấtcông nghiệp tăng 11,9%; Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 11,7% so vớicùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng24%; Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 162 triệu USD, tăng 79%; Tổng thungân sách trên địa bàn ước đạt 45,7% dự toán năm, trong đó: thu nội địa tăng22,1%;

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội cóbước tiến bộ trên nhiều mặt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăngcường. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổnđịnh cho phát triển và hội nhập kinh tế.

2. Bên cạnh những kết quả đạtđược, còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục, đó là: Nhiều chỉ tiêukhông đạt kế hoạch, nhất là tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, thu thuế nhậpkhẩu hàng hoá. Sản xuất công nghiệp và thu ngân sách nội địa phụ thuộc nhiềuvào một số ít sản phẩm và doanh nghiệp chủ yếu (điện, xi măng, ôtô), các ngànhdịch vụ phát triển chưa tương xứng, cải cách hành chính chưa được thực hiện mộtcách triệt để, một số vấn đề xã hội diễn biến phức tạp v.v…

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢIPHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM

Nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuốinăm 2007 còn rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành, các địaphương và các đơn vị. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong 6 tháng cuối năm,phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, đồng thờitập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Nông nghiệp, nông thôn

Tập trung chỉ đạo thực hiện kếhoạch sản xuất vụ mùa, đảm bảo đủ diện tích, đúng thời vụ gieo cấy, làm tốtkhâu chăm sóc và chủ động phòng ngừa sâu bệnh. Phát triển mạnh vụ rau hè thu,thu đông, tiếp tục thực hiện chương trình rau an toàn, chủ động thị trường tiêuthụ, hướng dẫn nông dân bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Chuẩn bị tích cực chosản xuất vụ đông 2007 - 2008. Khôi phục nhanh đàn gia súc, đàn gia cầm; thựchiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đổi mới cơ chế hỗ trợ chonông dân về một số loại giống vật nuôi, cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao.Tập trung triển khai nhanh các dự án chuyển đổi nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôiđã được phê duyệt. Chủ động phòng, chống bão lụt úng, giảm nhẹ thiên tai.

2. Công nghiệp

Tạo điều kiện và môi trườngthuận lợi cho các dự án đã được cấp phép sớm đi vào sản xuất để phát huy hiệuquả đầu tư, tăng quy mô nền kinh tế. Rà soát các dự án đã được cấp phép nhưngchậm triển khai để tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp tác động, tháo gỡ khókhăn giúp họ sớm đi vào sản xuất. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp. Tạomôi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanhvà đầu tư. Đẩy mạnh việc cổ phần hoá doanh nghệp nhà nước, bán phần vốn nhànước còn lại trong các công ty đã cổ phần hoá. Tiếp tục phát triển các làngnghề và sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

3. Dịch vụ

Đẩy mạnh việc thực hiện các đềán phát triển kinh tế dịch vụ của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. Tiếp tục mở rộng,đa dạng hoá và từng bước nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, nhất là cácdịch vụ du lịch, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, vận tải công cộng, bưu điện...

Phát triển và mở rộng thị trườngtiêu thụ sản phẩm. Tăng cường sự hợp tác, liên kết tạo thành mạng lưới kinhdoanh thương mại có hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý thị trường, chống hànggiả và kinh doanh trái phép.

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu,nhất là các mặt hàng có thế mạnh và có thị trường tiêu thụ ổn định.

4. Đầu tư phát triển

Tích cực tranh thủ mọi nguồn vốncho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn chương trìnhmục tiêu quốc gia. Khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độthực hiện các dự án, nâng tỷ trọng vốn thực hiện trong tổng mức vốn đăng ký.Tiếp tục xây dựng và khai thác tốt hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hútcác dự án vào đầu tư.

Tập trung chỉ đạo để khởi côngcác công trình mới thuộc kế hoạch xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tậptrung năm 2007 trước ngày 31/10/2007. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượngxây dựng các công trình. Ban hành các quy định cụ thể của tỉnh để thực hiệnnghiêm quy chế giám sát của cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ - TTg của Thủtướng Chính phủ. Sớm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quyết định số 3978/2005/QĐ - UBND về phân cấp quản lý các hoạt động quy hoạch, đầu tư, xây dựng cho đồngbộ với việc phân cấp một phần nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho cấp huyện.

5. Tài chính, ngân sách

Chỉ đạo ngành thuế tăng cườngphân cấp nhiệm vụ thu cho cấp dưới, tiếp tục thực hiện đề án uỷ nhiệm thu.Triển khai Luật quản lý thuế, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việcthu nộp thuế của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, rà soát điều chỉnh mức thuphù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng chính sáchmiễn, giảm thuế, đẩy mạnh chống gian lận và thất thu thuế. Thực hiện niêm yếtcông khai mức thuế của các hộ kinh doanh ngoài quốc doanh. Theo dõi sát diễnbiến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có số phát sinh nộpngân sách lớn để huy động kịp thời số thu phát sinh vào Ngân sách Nhà nước.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thànhphố, các sở, ngành triển khai lập và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấugiá quyền sử dụng đất. Khuyến khích thực hiện thu tiền một lần đối với các dựán xin thuê đất. Thực hiện nghiêm việc thu tiền thuê đất theo giá thuê mới đốivới tất cả các doanh nghiệp và cá nhân đang thuê đất. Phấn đấu thực hiện đạt vàvượt dự toán thu năm 2007.

Bám sát tình hình, kết quảthu để điều hành chi ngân sách theo dự toán đã giao. Uỷ ban nhân dân tỉnh xâydựng ngay kế hoạch thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để sử dụngcó hiệu quả các khoản kinh phí năm 2007 chưa phân bổ. Đẩy nhanh tiến độ giảingân vốn chương trình mục tiêu, kinh phí sự nghiệp và các dự án ODA. Thực hiệnnghiêm chỉnh Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống thamnhũng.

6. Tài nguyên, môi trường, khoahọc và công nghệ

Khắc phục các yếu kém, bất cậpđể đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện việc cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho mỗi hộ sử dụng đất một giấy,trường hợp chủ hộ yêu cầu cấp theo thửa thì cấp mỗi thửa một giấy. Đến cuối năm2007 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cườngquản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sửdụng đất. Tăng cường công tác quản lý về môi trường, kiểm soát và xử lý nghiêmcác cơ sở gây ô nhiễm. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường của tỉnhgiai đoạn 2006 - 2020; Thực hiện tốt Đề án “Nước sạch và vệ sinh môi trườngnông thôn”. Ban hành quy định về quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống cungứng nước sạch ở nông thôn trong năm 2007.

Tăng cường chuyển giao, hướngdẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ cho nông dân và doanh nghiệp.Đổi mới việc lựa chọn đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; đảm bảo áp dụngnhanh kết quả các đề tài đã được nghiên cứu, nghiệm thu vào thực tiễn; từngbước hình thành thị trường khoa học công nghệ; tạo sự liên kết giữa các doanhnghiệp với hoạt động nghiên cứu- triển khai.

7. Văn hoá - xã hội

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động“nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Nângcao chất lượng giáo dục - đào tạo trong các cấp học, ngành học. Nâng cao chấtlượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phát triển phong trào rènluyện sức khoẻ, thể dục thể thao. Tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đềbức xúc về xã hội. Xây dựng các thiết chế văn hoá, tiêu chí xây dựng làng, khudân cư văn hoá. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo, tăng cường hoạt độngdạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho nông dân nhất là tại khu vực thu hồiđất cho phát triển công nghiệp và xây dựng khu đô thị mới. Quan tâm bảo vệ lợiích chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp theo qui định của phápluật.

Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giaothông; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông. Thựchiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về đìnhchỉ lưu hành từ 01/01/2008 các loại xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh và xe ôtô hết niên hạn sử dụng.

8. Thanh tra, tư pháp

Tiếp tục thực hiện cải cách tưpháp theo chỉ đạo của Chính phủ, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, tốtụng và xét xử.

Làm tốt công tác thanh tra, tiếpdân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơquan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận sau thanh tra.

9. An ninh, quốc phòng

Chủ động nắm tình hình, giảiquyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân. Tăng cường tấn công,trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, tham nhũng, tội phạm cótổ chức.

Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượngcông an và quân đội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Duy trì nghiêm túcchế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, diễn tậpquốc phòng, làm tốt công tác giao quân đợt 2 năm 2007 và kế hoạch tuyển quânnăm 2008.

10. Cải cách hành chính

Rà soát chức năng, nhiệm vụ đểkiện toàn các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tính thống nhất về bộ máy.Sử dụng hiệu quả biên chế đã giao ổn định trong 3 năm 2006-2008.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượngcải cách hành chính, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo môhình “một cửa liên thông”. Tiến hành sơ kết mô hình này để mở rộng ra các lĩnhvực khác theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chínhphủ.

Tăng cường công tác kiểm traviệc chấp hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp, công khai hoá việcxử lý vi phạm; mở rộng các hình thức giám sát của cộng đồng dân cư, các đoànthể đối với hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.

Đẩy mạnh phân cấp trách nhiệmquyền hạn cho các cấp, các ngành, đi đôi với kiểm tra, giám sát thực hiện ở mộtsố lĩnh vực: đầu tư, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách và quản lý doanhnghiệp sau đăng ký kinh doanh.

Cùng với đẩy mạnh phân cấp, tăngcường tập huấn, hướng dẫn cho cấp dưới về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nănglực để thực hiện đúng, đầy đủ thẩm quyền về các lĩnh vực đã được phân cấp, phânquyền.

Nâng cao trách nhiệm của ngườiđứng đầu đơn vị theo Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của ChínhPhủ, tăng cường kỷ luật công vụ đối với mọi cán bộ, công chức, viên chức nhànước.

11. Xây dựng kế hoạch và dự toánngân sách năm 2008

Chủ động triển khai xây dựng kếhoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008. Đổi mới nội dung và phương pháp xâydựng kế hoạch, đảm bảo tính cân đối của kế hoạch giữa chỉ tiêu và nguồn lựcthực hiện, có tính khả thi cao theo đúng Chỉ thị số 733/CT - TTg ngày 12/6/2007của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động xây dựng dự toán thu,chi ngân sách nhà nước năm 2008. Đổi mới căn bản công tác xây dựng dự toán vàđiều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. Các cấp,các ngành chủ động lập các dự án, xác định nhiệm vụ cụ thể để bố trí kinh phítrong kế hoạch ngay từ đầu năm, hạn chế đến mức thấp nhất cấp phát kinh phí bổsung, nhất là các khoản chi kinh phí sự nghiệp, kinh phí các chương trình mụctiêu.

12. Một số vấn đề khác

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sửdụng khoản kinh phí sự nghiệp vệ sinh môi trường năm 2007 để xử lý một số điểmô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh và xử lý chất thải y tế trongcác bệnh viện.

Uỷ ban Dân số Gia đình & Trẻem tỉnh phối hợp với Sở Y tế rà soát tình hình sinh đẻ, các vấn đề về gia đình,số trẻ em suy dinh dưỡng… để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồngnhân dân tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về dân số, gia đình và trẻ em vàokỳ họp giữa năm 2008.

Nhất trí đề nghị của Uỷ ban nhândân tỉnh về phương án xử lý các tồn tại khi chấm dứt việc thu Quỹ kinh tế mớivà Quỹ lao động công ích từ 01/01/2007 và phân cấp thẩm quyền quyết định muasắm tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhấtvới Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành các quy định cụ thể về chếđộ chi tiêu tài chính theo các quy định mới của nhà nước.

Chỉ đạo Thành phố Hải Dương vàcác huyện liên quan thực hiện khẩn trương các công việc về điều chỉnh mở rộngđịa giới hành chính Thành phố Hải Dương.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhândân tỉnh Hải Dương khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến