HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 7009/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2008, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2007

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 10.196.842 triệu đồng (Mười ngàn một trăm chín mươi sáu tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 1.849.916 triệu đồng (Một ngàn tám trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm mười sáu triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 8.346.926 triệu đồng (Tám ngàn ba trăm bốn mươi sáu tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách cấp thành phố

: 7.329.109 triệu đồng.

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 234.854 triệu đồng.

b) Ngân sách cấp quận, huyện

: 851.813 triệu đồng.

c) Ngân sách phường, xã

: 166.004 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2007

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2007 là 6.257.459 triệu đồng (Sáu ngàn hai trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu đồng), gồm:

1. Ngân sách cấp thành phố

: 5.347.939 triệu đồng.

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2008 là 958.226 triệu đồng, gồm: chi chuyển nguồn các khoản thu trong cân đối ngân sách là 937.362 triệu đồng, chi chuyển nguồn các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách là 20.864 triệu đồng.

2. Ngân sách cấp quận, huyện

: 761.409 triệu đồng.

3. Ngân sách phường, xã

: 148.111 triệu đồng.

Điều 3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2007

1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007

: 2.089.467 triệu đồng.

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố

: 1.981.170 triệu đồng.

- Kết dư cân đối ngân sách

: 1.979.692 triệu đồng;

Trong đó: Các nhiệm vụ chuyển sang năm 2008 tiếp tục theo dõi thực hiện và thanh quyết toán là 1.819.174 triệu đồng, gồm:

+ Dư nợ tạm ứng xây dựng cơ bản

: 118.126 triệu đồng;

+ Dư nợ tạm ứng và kinh phí thường xuyên

: 2.624 triệu đồng;

+ Kinh phí khắc phục hậu quả bão các năm trước:

: 27.305 triệu đồng;

+ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất để chi xây dựng cơ bản và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định

: 1.418.434 triệu đồng;

+ Nguồn tăng thu tiền bán nhà công sản để tập trung ưu tiên xây dựng Trung tâm hành chính thành phố

: 252.685 triệu đồng;

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách

: 1.478 triệu đồng.

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện

: 90.404 triệu đồng.

- Kết dư cân đối ngân sách

: 89.533 triệu đồng;

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách

: 871 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách phường, xã

: 17.893 triệu đồng.

- Kết dư cân đối ngân sách

: 16.556 triệu đồng;

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách

: 1.337 triệu đồng.

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2007.

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố:

- Kết dư cân đối ngân sách cấp thành phố (sau khi trừ các nhiệm vụ chuyển sang năm 2008 tiếp tục thực hiện) được trích năm mươi phần trăm (50%) chuyển vào Quỹ Dự trữ tài chính với số tiền là 80.259 triệu đồng; số còn lại 1.899.433 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2008.

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách là 1.478 triệu đồng chuyển vào thu để lại quản lý chi qua ngân sách thành phố năm 2008.

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện và ngân sách phường, xã: kết chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2008 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 04.12.2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh