HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 6c/ 2002/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2002

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2002

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

- Căn cứ Luật Đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai năm 2001;

- Sau khi xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng đất năm 2002; Thuyết trình của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I/ Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2002 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng diện tích đất sử dụng trong năm: 8.765,00 ha. Trong đó:

1. Đất sử dụng vào các mục đích chuyên dùng và đất ở là 1.046 ha, gồm:

- Đất xây dựng: 453 ha

- Đất giao thông: 295 ha

- Đất thuỷ lợi: 53 ha

- Đất khai thác làm vật liệu xây dựng: 24 ha

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa:19 ha

- Đất an ninh, quốc phòng: 5 ha

- Đất chuyên dùng khác:9 ha

- Đất ở nông thôn:151 ha

- Đất ở đô thị:46 ha

2. Diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang sử dụng vào các mục đích trên là 788 ha, gồm:

- Đất nông nghiệp: 297 ha, trong đó có 125 ha đất đang trồng lúa

- Đất lâm nghiệp: 491 ha, trong đó có 100 ha rừng tự nhiên, 391 ha rừng trồng.

3. Khai hoang đưa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp là 7.710 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 2.710 ha

- Đất lâm nghiệp:5.000 ha

II/Để thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2002, HĐND tỉnh lưu ý:

- Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân, cho từng công trình, dự án phải theo đúng qui định của Luật đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra chặt chẽ nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức và cá nhân trên cơ sở qui hoạch, kế hoạch được duyệt, nhất là đất nông nghiệp đang trồng lúa, đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang mục đích khác, phải bảo đảm có hiệu quả theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có kế hoạch rà soát và xử lý kiên quyết đối với những tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất, bỏ hoang đất... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Tập trung tiến hành công tác qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp; chỉ đạo khẩn trương hoàn thành dự án qui hoạch sử dụng đất ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thuỷ, đồng thời tiếp tục bố trí vốn lập dự án qui hoạch sử dụng đất các huyện Nam Đông, Phú Vang và thành phố Huế trong năm 2002, để sử dụng đất đai tiết kiệm, tránh lãng phí. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn Trung ương, bố trí vốn ngân sách để tiến hành lập bản đồ thổ nhưỡng đối với những vùng đất có điều kiện phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, cây thực phẩm... phục vụ nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn.

- UBND các cấp chịu trách nhiệm công bố qui hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; công bố quỹ đất chưa sử dụng, quỹ đất có nhu cầu cho thuê, niêm yết công khai tại trụ sở để các hộ gia đình, cá nhân, các đơn vị, tổ chức biết, đăng ký thuê sử dụng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai; kiên quyết xử lý và thu hồi đối với những cá nhân, đơn vị lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích, sai qui hoạch. Gắn qui hoạch sử dụng đất với chương trình phát triển nhà ở, chú ý nhà ở cho người có thu nhập thấp. Nghiên cứu, sớm có qui hoạch chung, qui hoạch chi tiết, xây dựng định mức đất cho việc chôn cất ở các khu nghĩa địa.

III/ Giao UBND tỉnh tổ chức, triển khai, điều hành các cơ quan, ban, ngành, địa phương, chính quyền các cấp thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất năm 2002.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất, tuỳ theo thực tế phát triển từng ngành, từng vùng, từng địa phương trong tỉnh, nếu có biến động, UBND tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo cho HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

IV/ Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2002 theo phạm vi, trách nhiệm đã được pháp luật qui định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá IV, kỳ họp thứ 6 thông qua lúc 15 giờ 30phútngày 24 tháng 01 năm 2002.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn