HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6e/ 2008/NQCĐ-HĐND

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊNHUẾ ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết địnhsố 57/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướngphát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 vàtầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4467 /TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2007 củaỦy ban Nhân dân tỉnh về việc đềnghị thông qua quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thừa ThiênHuế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểutại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đếnnăm 2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm quy hoạch:

a) Phát huy mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển thể dục, thể thaoThừa Thiên Huế mang tính dân tộc, khoa học và nhân dân, góp phần tăng cường sứckhoẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống văn hoá tinh thầncủa nhân dân và góp phần hội nhập quốc tế.

b) Phát triển thể dục, thể thao toàn diện trên cảba mặt: trường học, quần chúng và thể thao thành tích cao; gắn phát triển thểdục thể thao với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là gắn với các hoạt độngvăn hoá và du lịch.

c) Phát triển thể thao thành tích cao theo xuhướng chung của quốc gia và quốc tế, lấy đào tạo vận động viên làm khâu độtphá.

d) Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục, thể thao dưới sựquản lý thống nhất của nhà nước. Tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế, từng bướcđưa thể dục, thể thao thành một loại hình kinh tế dịch vụ, đảm bảo sự pháttriển ổn định bền vững.

2. Mụctiêu phát triển:

a. Mụctiêu chung:

Phát triểnthể dục, thể thao để nâng cao thể lực và tầm vóc con người Thừa Thiên Huế; nângcao vị thế thể thao của tỉnh ở trong nước và quốc tế. Phấn đấu đưa sự nghiệpthể dục, thể thao Thừa Thiên Huế xứng đáng là một trong những địa phương đứng ởthứ hạng cao của khu vực miền Trung và cả nước.

b. Cácmục tiêu cụ thể:

Phong trào thể dục, thể thao trường học:

- Số trườngphổ thông đảm bảo tốt chương trình giảng dạy thể dục thể thao nội khoá đạt 100%năm 2020.

- Số trườngphổ thông tổ chức tốt hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá, có các câu lạc bộthể dục, thể thao đạt 49% năm 2010, 54% năm 2015, 60% năm 2020.

- Năm 2015:50% trường tiểu học, 100% trường THCS và THPT có giáo viên chuyên trách thểdục, thể thao.

- Số trườngphổ thông có sân tập thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và nhà tập đơn giản đạt20% năm 2010, 40% năm 2015, 55 - 65% năm 2020.

- Cáctrường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề đảm bảo chươngtrình thể dục nội khóa. Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt độngthể thao ngoại khóa.

Phongtrào thể dục, thể thao quần chúng:

- Số ngườitập luyện thể dục, thể thao thường xuyên so với dân số đạt 23% năm 2010, 28%năm 2015, 35 - 40% năm 2020 (không tính học sinh phổ thông).

- Số giađình thể thao đạt 12 - 14% năm 2010, 15 - 17% năm 2015, 20 - 22% năm 2020.

- Số huyện,thành phố có sân vận động, nhà tập, bể bơi đạt 30% năm 2010, 50% năm 2015, 80 -90% năm 2020.

- Số xã, phường,thị trấnxây dựng các địa điểm tậpluyện thể dục, thể thao theo quy định đạt 100% năm 2020.

Thểthao thành tích cao:

- Hoànthiện hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầuhuấn luyện các môn thể thao trọng điểm, nâng caothành tích thi đấu thể thao ở trong nước, ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

- Tậptrung đầu tư, sớm đưa Đội bóng đá Huda Huế lên hạng chuyên nghiệp. Nghiên cứuhình thức chuyển đội bóng cho doanh nghiệp quản lý.

- Trong cácĐại hội thể thao toàn quốc, thể thao Thừa Thiên Huế phấn đấu dành thứ hạng ổnđịnh từ 10 - 15.

Phát triển thể dục, thểthao gắn liền với phát triển văn hoá - dịch vụ - du lịch và đẩy mạnh xã hội hoáthể dục, thể thao:

- Đến năm 2010 có 80% đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao của nhà nướcchuyển sang cơ chế dịch vụ công. Khuyến khích các cơ sở ngoài công lập pháttriển thể dục, thể thao.

- Đa dạnghóa các loại hình và phương thức tổ chức hoạt động thểdục, thể thao, gắn với các hoạt động văn hóa, dulịch, dịch vụ; khôi phục các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc đểtừng bước đưa vào chương trình thi đấu hàng năm của tỉnh.

- Xây dựng các công trình thểthao theo hướng gắn công trình với phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ và đadạng loại hình hoạt động.

3. Cácgiải pháp thực hiện quy hoạch:

a. Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nângcao nhận thức và đổi mới phương pháp hoạt động, tăng cường tổ chức bộ máy thểdục thể thao các cấp.

b. Giải pháp về cơ chế chính sách: xây dựng cáccơ chế, chính sách về hoạt động và hưởng thụ thể dục thể thao của nhân dân vùngsâu, vùng xa; về xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao; về phối hợp giữacác cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để phát triểnthể dục thể thao; về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; về khen thưởng.

c. Giải pháp về quy hoạch và sử dụng đất:

- Đất dànhcho các cơ sở thể dục, thể thao đến năm 2010 là 979,26 ha, trong đó có 801,1halà các công trình thể thao trọng điểm.

- Bảo đảm diện tích đất bình quân cho người dân tậpluyện thể dục thể thao đạt 2m2/ người năm 2015; 3m2/ngườinăm 2020.

d. Giảipháp về đầu tư, huy động vốn:

- Từngbước tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho sự nghiệp thể dục, thể thao, đồng thờităng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Huy độngvốn từ xã hội hoá trong lĩnh vực thể dục, thể thao thông qua các nguồn việntrợ, tài trợ trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Khuyến khích đầu tư của cácdoanh nghiệp trong nước và nước ngoài về hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thaotrên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1.Giao Uỷ ban Nhân dântỉnh tiếp thu và hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch theo nghị quyết Hội đồng nhân dânđã thông qua. Đồng thời, tiến hành triển khai thực hiện quy hoạch theo chứcnăng, thẩm quyền. Quá trình thực hiện, Uỷ ban Nhân dân tỉnh thống nhất vớiThường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của quyhoạch khi cần thiết, nhưng phải đảm bảo theo đúng quan điểm và mục tiêu, báocáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực, các Ban vàcác đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiệnquy hoạch. Cuối mỗi kỳ kế hoạch tổ chức đánh giá tình hình thực hiện để tiếptục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đạt mục tiêu đề ra.

Nghị quyết này đã được Hội đồngNhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường