HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách

thành phố Đà Nẵng năm 2009

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe Tờ trình số 7123/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2008; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2009 là 6.969.270 triệu đồng (Sáu ngàn,chín trăm sáu mươi chín tỷ, hai trăm bảy mươi triệu đồng), trong đó:

a) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

: 2.100.000 triệu đồng.

b) Thu nội địa

: 4.561.000 triệu đồng.

c) Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

: 308.270 triệu đồng.

Ngoài ra, để đảm bảo cho chi đầu tư xây dựng cơ bản trong trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt dự toán, thống nhất vay theo khoản 3, điều 8 Luật Ngân sách nhà nước tối đa là 800.000 triệu đồng (Tám trăm tỷ đồng).

2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách, thu chuyển nguồn, thu kết dư) là 6.117.904 triệu đồng (Sáu ngàn, một trăm mười bảy tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu đồng). Chia ra:

a) Ngân sách cấp thành phố

: 5.220.501 triệu đồng.

b) Ngân sách quận, huyện - phường, xã

: 897.403 triệu đồng.

Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009

1. Thống nhất chủ trương:

a. Sử dụng 100.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong dự toán thu nội địa ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2009 nêu ở điểm b, khoản 1, Điều 1 nghị quyết này để phân bổ cho các nhiệm vụ chi phục vụ khai thác quỹ đất, bổ sung Quỹ dự trữ tài chính và một số nhiệm vụ, mục tiêu của thành phố.

b. Hàng năm trích 2% ( hai phần trăm ) trên tổng số thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách để bố trí dự toán ngân sách cho nhiệm vụ chi phục vụ khai thác quỹ đất, như: Hỗ trợ kinh phí hoạt động giải toả đền bù, bảo vệ và chống lấn chiếm xây dựng trái phép trên đất giải toả,xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư để giao đất xây dựng dự án có thu tiền sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất... và động viên khen thưởng các đơn vị làm nhiệm vụ khai thác quỹ đất, các cơ quan có liên quan tham gia phối hợp thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch thu tiền khai thác quỹ đất hàng năm theo tinh thần Công văn số 14120/BTC-QLCS ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính.

2. Thống nhất chủ trương cân đối và phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố với tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 là 6.117.904 triệu đồng (Sáu ngàn, một trăm mười bảy tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu đồng). Gồm:

a. Chi ngân sách thành phố

: 5.220.501 triệu đồng.

Phân theo lĩnh vực sau:

- Chi đầu tư phát triển

: 3.382.500 triệu đồng;

- Chi thường xuyên

: 851.869 triệu đồng;

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

: 162.924 triệu đồng;

+ Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

: 17.010 triệu đồng;

+ Chi sự nghiệp hoạt động môi trường

: 60.504 triệu đồng

- Chi thực hiện cải cách tiền lương

: 218.718 triệu đồng;

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

: 47.545 triệu đồng;

- Chi thực hiện mục tiêu Trung ương bổ sung

: 3.650 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

: 10.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách

: 154.965 triệu đồng;

- Chi bổ sung ngân sách quận, huyện

: 282.224 triệu đồng;

- Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN

: 269.030 triệu đồng;

Trong đó, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung thư là 60.000 triệu đồng.

b. Chi ngân sách quận, huyện - phường, xã : 897.403 triệu đồng.

Trong đó, dự phòng ngân sách quận, huyện, phường, xã là 22.440 triệu đồng.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 cho từng ngành; từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 04.12.2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh