HĐND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010

 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

 ______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

1. Bỏ cụm từ "Phí xăng, dầu" quy định tại gạch đầu dòng thứ 5, điểm 1.1 và gạch đầu dòng thứ 3 điểm 1.2, khoản 1, phần I.

2. Thay thế cụm từ "Thuế nhà, đất" tại gạch đầu dòng thứ 5 khoản 2, phần I bằng cụm từ "Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp".

3. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại số thứ tự thứ 8 và 9 bảng chi tiết tỷ lệ điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách quy định tại khoản 2, phần I, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: %

STT

Nội dung

NSTƯ

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS cấp xã

1

Thuế bảo vệ môi trường

40

60

2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Trên địa bàn xã, thị trấn

30

70

- Trên địa bàn phường

40

60

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Vọng