HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2014/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI MUA TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23 tháng 11 năm2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờtrình số 4186/TTr-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về quy định chế độ chimua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Báo cáothẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số 4186/TTr-UBND ngày 19/11/2014của UBND tỉnh về quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống thamnhũng trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

1. Mức chi mua tin từ 500.000đồng/tin (năm trăm nghìn đồng) đến 10.000.000 đồng/tin (mười triệu đồng).

2. Mức chi cụ thể doTrưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyếtđịnh của mình.

3. Nguồn kinh phí mua tin:thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện,nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan về chếđộ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, HĐNDtỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào quyđịnh của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tếcủa tỉnh để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gầnnhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đạibiểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đượcHĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng