HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 72/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007;

Sau khi xem xét Báo cáo số 1045/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2006, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2007; Báo cáo thẩm tra số: 106/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 như sau:

Đơn vị tính: đồng

I- Tổng thu ngân sách địa ph­ương:

1.378.239.000.000

1. Thu ngân sách Nhà n­ước trên địa bàn:

140.500.000.000

Trong đó: NSĐP đ­ược hưởng:

140.000.000.000

 - Thu từ sản xuất kinh doanh trong n­ước:

140.000.000.000

 - Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT hàng nhập khẩu

500.000.000

2. Thu bổ sung từ NSTW; bao gồm:

1.227.945.000.000

- Bổ sung cân đối NSĐP:

58.174.000.000

- Bổ sung có mục tiêu để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2006:

228.938.000.000

- Bổ sung có mục tiêu thực hiện các CTMTQG, ch­ương trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng:

140.833.000.000

3. Thu chuyển nguồn năm tr­ước sang để thực hiện cải cách tiền lương

10.294.000.000

II- Tổng chi ngân sách địa ph­ương:

1.378.239.000.000

1. Chi cân đối NSĐP:

1.001.468.000.000

1.1. Chi đầu t­ư phát triển:

129.525.000.000

1.2. Chi th­ường xuyên:

813.428.000.000

1.3. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu t­ư CSHT:

12.739.000.000

1.4.Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000.000.000

1.5. Dự phòng ngân sách:

30.254.000.000

1.6. Chi thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu và Trung ương bổ sung:

14.522.000.000

2. Chi ch­ương trình MTQG, 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

140.833.000.000

3. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2007:

228.938.000.000

4. Các khoản chi được quản lý qua NSNN:

 7.000.000.000

(Chi tiết các khoản mục thu, chi như biểu số 01, 02 kèm theo Nghị quyết này).

III. Phân bổ NSĐP: (Như biểu số chi tiết số 03, 04 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007 theo Nghị quyết này, đảm bảo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của Nhà nước. Phấn đấu tăng thu, thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình điều hành ngân sách có vấn đề phát sinh cần giải quyết, UBND tỉnh chịu trách nhiệm thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, xử lý theo Luật Ngân sách Nhà nước và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn