CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN MỘC CHÂU ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN VÂN HỒTHUỘC TỈNH SƠN LA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giớihành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La như sau:

1. Thành lập huyện Vân Hồ thuộctỉnh Sơn La trên cơ sở điều chỉnh 97.984 ha diện tích tự nhiên và 55.797 nhânkhẩu của 14 xã: Chiềng Khoa, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Liên Hòa, Lóng Luông,Mường Chen, Mường Tè, Quang Minh, Song Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa, VânHồ, Xuân Nha thuộc huyện Mộc Châu.

a) Huyện Vân Hồ có 97.984 ha diệntích tự nhiên và 55.797 nhân khẩu; có 14 xã.

b) Địa giới hành chính huyện VânHồ: Đông giáp huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Tây giáp huyện Mộc Châu; Nam giápcác huyện Mường Lát, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và nước Cộng hòa dân chủ nhân dânLào, Bắc giáp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ:

a) Huyện Mộc Châu còn lại 108.166ha diện tích tự nhiên và 104.730 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc,bao gồm thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu và các xã: Chiềng Hắc,Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Đông Sang, Hua Păng, Lóng Sập, Mường Sang, Nà Mường,Tân Hợp, Tân Lập, Tà Lại, Phiêng Luông, Quy Hướng.

b) Tỉnh Sơn La có 1.417.444 ha diệntích tự nhiên và 1.126.629 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, baogồm thành phố Sơn La trực thuộc tỉnh và 11 huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu,Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu;204 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 188 xã, 07 phường và 09 thị trấn (tăng 01huyện).

Điều 2. Nghị quyết ngày cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịutrách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH và ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng