HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 11 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUỸ NHÂN DÂNĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THEO KHOẢN 1.2 ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2000/NQ-HĐ NGÀY 13/7/2000, NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2002/NQ-HĐ NGÀY 18/01/2002; QUỸQUỐC PHÒNG - AN NINH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 78/2003/NQ-HĐ NGÀY 26/12/2003 VÀ NGHỊQUYẾT SỐ 26/2001/NQ-HĐ NGÀY 11/01/2001 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊNGIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Điều 105 Luật Giáo dục ngày27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Điều 29 Pháp lệnh Dân quân tựvệ ngày 12 tháng 5 năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm /2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnhviệc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy độngvà sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Báocáo thẩm tra số 90/BC-BKTNS ngày 07/12/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐNDtỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờtrình số 84/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcbãi bỏ khoản 1.2 Điều 1 của Nghị quyết số 20/2000/NQ-HĐ ngày 13/7/2000 và nộidung miễn giảm quỹ nhân dân đóng góp xây dựng trường học của Nghị quyết số44/2002/NQ-HĐ ngày 18/01/2002 của HĐND tỉnh về Quỹ nhân dân đóng góp xây dựngtrường học. Bãi bỏ Nghị quyết số 78/2003/NQ-HĐ ngày 26/12/2003 và Nghị quyết số26/2001/NQ-HĐ ngày 11/01/2001 của HĐND tỉnh về Quỹ quốc phòng - an ninh trênđịa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kểtừ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết củaHội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KiênGiang khóa VII, kỳ họp thứ mười bảy thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn