HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện

Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8536/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

Điều 1. Đối tượng, mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh

1. Quỹ quốc phòng - an ninh được lập ở cấp xã, do cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp. Ngoài ra, Quỹ quốc phòng- an ninh còn tiếp nhận mọi khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Dân quân tự vệ và hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh thực hiện theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

2. Đối tượng huy động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

a) Công dân đang công tác, cư trú tại tỉnh Nghệ An có tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi đối với nam, 18 đến 55 tuổi đối với nữ;

b) Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

c) Những trường hợp tạm dừng, không huy động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh: Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; người đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội thường xuyên từ ngân sách Nhà nước; những người thuộc hộ đói, nghèo.

3. Mức huy động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp; cán bộ, công nhân viên trong các loại hình doanh nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, doanh nhiệp): mức đóng góp tối thiểu 20.000 đồng/người/năm.

b) Đối với công dân trong độ tuổi lao động thuộc ngành du lịch, thương mại cá thể nhỏ lẻ và các nghề nghiệp khác: mức đóng góp tối thiểu 15.000 đồng/người/năm.

c) Đối với công dân trong độ tuổi lao động thuộc ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, mức đóng góp tối thiểu 10.000 đồng/người/năm.

Riêng công dân trong độ tuổi lao động thuộc ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn: mức đóng góp tối thiểu 5.000 đồng/người/năm.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu