HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2013/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUPHÍ, TỶ LỆ ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐIVỚI XE MÔ TÔ, ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 5

(Từ ngày 15/7 đếnngày 17/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sửdụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ; Tài chính - Giao thông Vậntải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đườngbộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1609/TTr-UBND ngày27/5/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị quy định mức thu phí, tỷ lệ phầntrăm (%) trích để lại cho đơn vị thu phí, việc quản lý và sử dụng tiền phí thuđược đối với xe mô tô, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và ý kiến thảo luận củacác đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức thu phí, tỷ lệ để lạicho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô, áp dụngtrên địa bàn tỉnh Gia Lai, với các nội dung sau:

1. Mức thu phí (không bao gồm xe máy điện)

STT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu phí (đồng/năm)

01

Loại có dung tích xi lanh đến 100 cm3

50.000

02

Loại có dung tích xi lanh trên 100 cm3

100.000

03

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xi lanh

2.160.000

2. Tỷ lệ để lại

- Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% sốphí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thu được đối với xe mô tô trên địabàn để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

- Đối với các xã được để lại 20% số phí sử dụng đườngbộ theo đầu phương tiện thu được đối với xe mô tô trên địa bàn để trang trảichi phí tổ chức thu theo quy định.

3. Thời gian có hiệu lực thi hành, đối tượngchịu phí, các trường hợp miễn phí, đối tượng nộp phí, chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng phí, chứng từ thu phí thực hiện theo các quy định hiện hành và Thôngtư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Laikhóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu