HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 74/2006/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về việc Quy định về quản lý đầu tư chương trình phát triển KT-XH các xã

đặc biệt khó khănvùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010

(Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

____________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển Kinh tế – Xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 của liên bộ Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình Phát triển Kinh tế –Xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 1052/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 V/v thông qua quy định về quản lý đầu tư chương trình phát triển KT - XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 108/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua quy định về quản lý đầu tư chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số: 1052/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Phần: Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện bỏ nội dung “Kinh phí còn thiếu do ngân sách địa phương, ngân sách huyện hỗ trợ” tại trang 2 và trang 3 của Tờ trình.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật;

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn