HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí

quy định tại NQ số: 47/2007/NQ-HĐND , 60/2007/NQ-HĐND

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

KHOÁ VII KỲ HỌP LẦN THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

Căn cứ Thông tư số: 07/2008/TT-BTC , ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú;

Sau khi xem xét tờ trình số: 18/TTr .UB ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số: 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 và Nghị quyết số: 60/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về một số loại phí, lệ phí (phụ lục kèm theo).

 I. PHÍ:

Khoản 3 mục I phần I tại Nghị quyết 47/2007/NQ-HĐND : Phí chợ

II. LỆ PHÍ:

  1. Khoản 1 mục b phần I tại Nghị quyết 60/2007/NQ-HĐND : Lệ phí hộ tịch.
  2. Khoản 2 mục b phần I tại Nghị quyết 60/2007/NQ-HĐND : Lệ phí hộ khẩu (sửa đổi thành Lệ phí đăng ký cư trú).
  3. Bổ sung Lệ phí chứng minh nhân dân (tại NQ 60/2007/NQ-HĐND đã miễn toàn bộ).

Điều 2. Giao Ủy ban Nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân Tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân Tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 14 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Đức Hưởng