CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦTHƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2014

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sởthảo luận của các thành viên Chính phủ vàkết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 9 năm 2014, tổ chức tronghai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 thángnăm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiệnKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2014

Chính phủ thống nhất đánh giá: Với sự nỗ lực của cảhệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinhtế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 tiếp tục có những chuyển biến tích cựcvà đạt được nhiều kết quả trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổnđịnh vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát. Lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoạihối ổn định. Tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng GDP quý III cao hơn mức tăng 2quý trước, 9 tháng đầu năm ước đạt 5,62%, cao hơn cùng kỳ hai năm trước. Sảnxuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao hơn so vớicùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định.Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao,liên tục có xuất siêu. Tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếuChính phủ, vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá.Công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học, côngnghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường được chú trọng. Các chính sách an sinh xãhội, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cải cách thủ tục hànhchính được tập trung đẩy mạnh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của côngdân có nhiều đổi mới. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộiđược giữ vững. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Côngtác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, còn nổi lên một số khó khăn, thách thức:Tổng cầu phục hồi chậm; sản xuất kinh doanh còn khó khăn; nợ xấu chưa được xửlý hiệu quả; vốn đối ứng thiếu; nợ công có xu hướng gia tăng. Năng suất laođộng, hiệu quả sức cạnh tranh còn thấp. Việc làm, đời sống của một bộ phận dâncư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Thiên tai,dịch bệnh diễn ra phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhândân.

Trong những tháng cuối năm, để phấn đấu đạt đượckết quả cao nhất các mục tiêu Kế hoạchpháttriển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2014, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơquan, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghịquyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 và Nghị quyết các phiên họp thườngkỳ của Chính phủ từ đầu năm đến nay; tích cực triển khai hiệu quả các giải pháptháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo môi trường kinh doanhvà đầu tư thuận lợi, nhất là các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môitrường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày25 tháng 8 năm 2014 về mộtsố giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển củadoanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý thu chingân sách theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướngChính phủ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâmsau:

- Các Bộ, ngành, địa phương tích cực khai thác tiềmlực của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, xây dựng cơ chế, chính sách đểthu hút các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển sản xuất,kinh doanh trên cả ba khu vực kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngânvốn đầu tư phát triển các công trình, dự án. Tiếp tục triển khai đồng bộ Đề ántổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực,nhất là sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và hệ thống các tổ chứctín dụng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hànhchính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chấtlượng tín dụng theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh,tăng tổng cầu; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; xửlý hiệu quả nợ xấu; xem xét kéo dài thời hạn cho vay, thời gian ân hạn trả gốcvà trả lãi đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; xem xét, nghiêncứu cơ cấu lại thời hạn cho vay vốn tín dụng xuất khẩu đối với doanh nghiệpxuất khẩu cá tra bị thua lỗ trong năm 2014.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tăng cường kiểm soát để hạn chế tối đa việc điều chỉnh,thay đổi trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, tránh gây lãng phí và kéodài thời gian thực hiện dự án; theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình, dựán ODA và vốn vay ưu đãi; đẩy mạnh xúc tiến thu hút vốn FDI, nhất là các dự ánlớn trong lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện môi trường; đôn đốc các Bộ, cơquan, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tưphát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

- Bộ Tài chính phối hợp với các cấp, các ngành thựchiện có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những thángcuối năm 2014; tập trung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, tăng cường công tácthanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế,chuyển giá, gây thất thu thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2014cao hơn dự toán, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm vàhiệu quả; rà soát cụ thể để xây dựng báo cáo đánh giá tổng thể về tình hình nợcông, trong đó phân tích hiệu quả, nhữngtồn tại, hạn chế và giải pháp điều hành trong thời gian tới. Báo cáo này sẽ đưara thảo luận tại Hội nghị triển khai Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; phối hợpvới Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan xúc tiến đàm phán với Nga vềthuế đối với mặt hàng thủy sản; chủ trìphối hợp với các Bộ liên quan rà soát, sửa đổi các quy định để giảm tối đa thờigian thực hiện thủ tục hải quan.

- Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thươngmại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác; chủ trì, phốihợp với Bộ Ngoại giao, các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị các phương án đàmphán nhằm tháo gỡ vướng mắc trên nguyêntắc cân bằng lợi ích và tính đến lợi ích cốt lõi của quốc gia để khẩn trươngkết thúc đàm phán các Hiệp định thương mại tự do củaViệt Nam với Liên minh Châu Âu (EU) và với Hàn Quốc vào cuối năm 2014; thúc đẩyđàm phán, sớm ký kết các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với các đốitác khác để mở thêm thị trường xuất khẩu cho những sản phẩm ta có lợi thế cạnhtranh như: dệt may, da giày, thủy sản, nông sản, góp phần hỗ trợ sản xuất trong nước và tạo thêm việclàm; phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vậnđộng các nước mở cửa thị trường trái cây; thúc đẩy, khai thác thị trường trongnước; quảng bá, tuyên truyền, khuyến khích thực hiện cuộc vận động ‘‘Người ViệtNam dùng hàng Việt Nam”. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xâydựng thông tư liên tịch để giảm tối đa thủ tục liên quan đến việc tiếp cận điệncủa doanh nghiệp.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cựctriển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên gắn với phát triển khoahọc và công nghệ; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới,nhất là huy động các nguồn lực xây dựng cơ sởhạ tầng; thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào khu vực nông thôn; rà soát, đánhgiá tình hình thực hiện Nghị địnhsố 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanhnghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh triển khai Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 về chính sáchhỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; nghiên cứu, xây dựngNghị định của Chính phủ về hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng chính sách nghiêncứu giống phù hợp điều kiện vùng, miền, thổ nhưỡng để ứng dụng hiệu quả; phốihợp Bộ Tài chính xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sản xuấtgiống lúa chất lượng cao; khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định vềchính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo vệ rừng tại phiên họpChính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014.

- Bộ Giao thông vận tải đôn đốc tiến độ thực hiệnvà giải ngân các dự án giao thông trọng điểm; nghiên cứu xây dựng chính sáchkhuyến khích đầu tư tư nhân trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng giaothông; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh lộ trình mở cửa bầu trời trong hợp tác quốc tếsong phương, đa phương về hàng không dân dụng, mở rộng trao đổi thương quyền 5trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại vàkinh tế - xã hội.

- Ban Chỉ đạo nhà nước về Du lịch chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp vớiBộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuấtmở rộng diện các quốc gia được miễn thị thực gắn với bảo đảm an ninh quốc giavà trật tự an toàn xã hội, đồng thời, cải tiến việc cấp thị thực theo hướng tạođiều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tích cựcnghiên cứu các giải pháp tổng thể thúc đẩy phát triển du lịch; nâng cao chấtlượng dịch vụ du lịch và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường công táctuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; đồngthời có chính sách phù hợp khuyến khích thị trường du lịch nội địa phát triển.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục quantâm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; chủ trì,phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đàotạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

- Bộ Y tế tập trung đẩy nhanh thực hiện đề án giảmquá tải bệnh viện; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách bảohiểm y tế; nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng trong phòng, chống dịchbệnh ở người; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống lao quốc gia; khẩn trương xây dựng đề án sản xuấtvắc-xin, Trung tâm kỹ thuật cao bệnh phổi; xây dựng dự thảo Chỉ thị về phòng,chống AIDS, ma túy, mại dâm trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2014.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động nắm chắc tìnhhình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động của các thế lực thùđịch, phản động, chống phá; bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo đảm an ninh chínhtrị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các khu vực trọng điểm, biên giới,vùng biển; thực hiện quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tộiphạm ma túy; tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăngcường công tác thông tin, tuyên truyền các chủtrương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướngChính phủ. Tăng cường chỉ đạo, ngăn chặnxử lý thông tin không chính thống, xuyên tạc. Các Bộ, cơ quan chủ động cung cấpkịp thời, đầy đủ cho các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về các cơ chế,chính sách, các vấn đề mà người dân quan tâm thuộc lĩnh vực Bộ, cơ quan quản lýđể tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

- Các Bộ, cơ quan chuẩn bị báo cáo, đề án, dự ánluật trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ8 theo phân công; chuẩn bị kỹ giải trình đối với các dự án luật, đề án củaChính phủ trình Quốc hội; trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị củacử tri và thông qua phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự đồng thuận trongxã hội.

2. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CPngày 18 tháng 3 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinhdoanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thịsố 11/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ vềgiải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị thúc đẩy phát triển sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp

Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 và việc giải quyết các vướng mắc, kiến nghịcủa doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủtướng Chính phủ có những chuyển biến bước đầu và đạt được những kết quả đángghi nhận. Một số Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, nhấtlà những vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanhnghiệp. Tuy nhiên vẫn còn nhiều Bộ, cơ quan, địa phương triển khai chậm, thiếuquyết tâm cải cách gây cản trở môi trường kinh doanh, kìm hãm năng lực cạnhtranh của đất nước.

Chính phủ yêu cầu những Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chưa ban hành Kế hoạchhànhđộng thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 cần rút kinhnghiệm, khẩn trương ban hành ngay Kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quảNghị quyết. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trìnhxử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính,bảo đảm công khai, minh bạch. Phấn đấu đến hết năm 2014 đạt được các chỉ tiêu đã đề ra về thời gian nộpthuế, số lần nộp thuế, số doanh nghiệptham gia vào kê khai thuế điện tử, số lần và số giờ thu, nộp các khoản bảo hiểmbắt buộc, thời gian thực hiện thông quan hàng hóaxuất nhập khẩu, thời gian tiến hành thủ tục đầu tư và cấp phép xây dựng, quản lýđất đai, thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, tiếp cận nguồn điện...

Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nângcao năng lực cạnh tranh chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phân tích, đánh giá, côngkhai thông tin về năng suất lao động của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tếvà thực trạng trong nước; đề xuất giải pháp để nâng cao năng suất lao động của Việt Nam.

Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốctình hình thực hiện Nghị quyết; tổng hợp báo cáo Chính phủ tại phiên họp thườngkỳ tháng 12 năm 2014. Kết quả thực hiệnNghị quyếtsố 19/NQ-CP sẽ được đưa vàođánh giá chất lượng hoạt động của từng Bộ, cơ quan và địa phương năm 2014.

Các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệmvụ xem xét, giải quyết các kiến nghị củaPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3. Về tình hình thực hiện công tác cải cách hànhchính Quý III năm 2014; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vàphòng, chống tham nhũng quý III năm 2014; tình hình soạn thảo, trình các dự ánluật, pháp lệnh của Chính phủ quý III năm 2014 và nhiệm vụ trong quý IV năm2014; tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhcác luật, pháp lệnh quý III; tình hình thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chínhphủ và Chương trình công tác quý III năm 2014 của Chính phủ

Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiếnthành viên Chính phủ hoàn chỉnh các báo cáo liên quan; theo chức năng, nhiệm vụđược giao, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, dự án,dự thảo văn bản trong những tháng cuốinăm 2014.

4. Về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 9tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ đến hết năm 2014 và năm 2015

Công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơcấu doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên,còn một số Bộ, cơ quan chậm triển khai việc thành lập Ban Chỉ đạo, xác định giátrị doanh nghiệp, phê duyệt phương án cổ phần hóa,rà soát bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóathoái vốn.

Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Chính phủyêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã đềra; tiếp tục quán triệt tới các cấp, các ngành và doanh nghiệp nhà nước về kế hoạch,lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốnnhà nước trong thời gian còn lại của năm và năm 2015. Xử lý nghiêm các trườnghợp lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước được giao trong quản lý,điều hành doanh nghiệp. Khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách về sắpxếp, đổi mới doanh nghiệp đã được phân công. Rà soát, bổ sung doanh nghiệp cầncổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và phươngán tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn sau năm 2015 bao gồm cảcông ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm2014.

5. Về việc thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đốivới đối tượng bảo trợ xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính rà soát để thực hiện mức trợ cấp theo quy định tại Nghị địnhsố 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ đối với người đang hưởngtrợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi khôngcó nguồn nuôi dưỡng, đối tượng sống trong cơ sở bảo trợ xã hội từ ngày 01 tháng01 năm 2015 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2015. Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục chuyển mức và hệsố tương ứng đối với các đối tượng này. Các đối tượng bảo trợ xã hội khác vẫnáp dụng mức hưởng theo các quy định trước khi ban hành Nghị định số136/2013/NĐ-CP .

6. Về Báo cáo tình hình triển khai thi hành Nghịquyết số 67/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về việc tăng cườngcông tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội,Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bảnquy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chínhphủ và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoànchỉnh dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khaithi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội,Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thửa ủy quyềnThủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

7. Về một số biện pháp đẩy mạnh thực hiện đổi mớicông tác cai nghiện ma túy và mở rộng chương trình điều trị nghiện các chấtdạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Chính phủ yêu cầu: Các Bộ, ngành, địa phương tậptrung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cainghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27tháng 12 năm 2013 và hoàn thành chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị bằng thuốcMethadone theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014; tăng cườngcông tác cai nghiện tại cộng đồng. Khẩn trương thực hiện việc đưa người nghiệnvào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch, phương án, lộ trìnhtriển khai đổi mới công tác cai nghiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2014, trongđó cần quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện, báo cáoThủ tướng Chính phủ và Ủy ban quốc giaphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; mở rộng việc điều trịbằng Methadone bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2014 và 2015, lồng ghépchặt chẽ các dịch vụ điều trị bằng Methadone vào cơ sở, hệ thống sẵn có, tăngcường xã hội hóa hoạt động điều trị bằng Methadone.

Thống nhất thực hiện việc tính chi phí nhân côngthuê ngoài (thuê theo hợp đồng lao động) vào giá dịch vụ điều trị bằngMethadone từ năm 2015.

Bộ Y tế bảo đảm cung cấp đủ thuốc Methadone; Bộ Tàichính bảo đảm đủ kinh phí mua thuốc Methadone để thực hiện Chương trình điềutrị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; nghiên cứu, ban hành chínhsách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sởcai nghiện tự nguyện; chính sách hỗ trợ người nghiện thuộc hộ nghèo, ngườinghiện có hoàn cảnh khó khăn tự nguyện cai nghiện.

8. Về báo cáo đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốctế Long Thành

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến thành viênChính phủ, Hội đồng thẩm định Nhà nước, hoàn chỉnh Báo cáo đầu tư Dự án đầu tưxây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, phânkỳ đầu tư, nguồn vốn, phương án huy động vốn cho dự án và hiệu quả kinh tế - xãhội của dự án. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chínhphủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của Dự án.

9. Về thẩm quyền quyết định việc dành 20% quỹ đất ởđể xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án pháttriển nhà ở thương mại, khu đô thị mới sử dụng đất có nguồn gốc là đất quốc phòng

Chính phủ thống nhất ủyquyền Thủ tướng Chính phủ xem xét từng trường hợp và quyết định việc dành 20% quỹđất ở để xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, khuđô thị mới sử dụng đất có nguồn gốc là đất quốc phòng./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo,
- TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng