HĐND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi bỏ nội dung tại tiết 2, điểm c, khoản 2, điều 2,

Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số

chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015

--------------------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 6/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị bãi bỏ nội dung quy định tại tiết 2, khoản c, điều 2 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung:" Trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở dạy nghề giới thiệu được lao động vào làm việc ổn định tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khác từ 1 năm trở lên được hỗ trợ 1 lần với mức 400.000đồng/ người" tại tiết 2, điểm c, khoản 2, điều 2, Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Vọng