HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 75/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2010

______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 20/9/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1041/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v thông qua Đề án thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2010; Báo cáo thẩm tra số: 110/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án xây dựng kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2010 như Tờ trình số: 1041/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật;

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn