HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 75/2007/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và các Nghị định của Chính phủ có liênquan;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí; số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa HĐND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và các Thông tư hướng dẫn của BộTài chính có liên quan;
Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 của UBND Tỉnh“Về việc ban hành mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của HĐND Tỉnh”; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu HĐND Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành danh mục,mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng nhân tỉnhgiao:

Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định cụthể đối tượng thu, cơ quan thu theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp vớitình hình thực tế của địa phương.

Quy định cụ thể tỷ lệ phần trămtrong số tiền phí, lệ phí thu được phải nộp ngân sách nhà nước; Tỷ lệ phần trămđược để lại cho các đơn vị thu phí để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệphí theo đúng chế độ quy định.

Điều 3: Thường trực HĐND,các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND Tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạntheo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Đinh Thanh Đồng

DANH MỤC

MỨCTHU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
Description: D:\LawMan\FTP\1\1\1\8\00111868_files\image001.gif(Banhành kèm theo Nghị quyết số: 75/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhândân tỉnh Phú Yên)

1. Phí đấu giá:

a) Mức thu phí đấu giá đối vớingười có tài sản bán đấu giá:

- Trường hợp bán được tài sản bánđấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được:

TT

Giá trị tài sản bán được

Mức thu

1

Từ 1.000.000 đồng trở xuống

50.000 đồng

2

Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

5% giá trị tài sản bán được

3

Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng

4

Trên 1.000.000.000 đồng

18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1.000.000.000 đồng

- Trường hợp bán đấu giá tài sảnkhông thành thì người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho đơn vị bán đấu giácác chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp cácbên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

b) Mức thu phí đấu giá đối vớingười tham gia đấu giá:

Mức thu phí đấu giá đối với ngườitham gia đấu giá được xác định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấugiá hoặc giá khởi điểm của quyền sử dụng đất hoặc diện tích sử dụng đất bán đấugiá và không hoàn trả cho các đối tượng đã đăng ký tham gia và nộp phí đấu giá(trừ trường hợp cuộc đấu giá tài sản không được tổ chức).

b.1. Mức thu phí đấu giá đối vớingười tham gia đấu giá tài sản:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20.000.000 đồng trở xuống

20.000 đồng

2

Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

50.000 đồng

3

Từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

100.000 đồng

4

Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000 đồng

5

Trên 500.000.000 đồng

500.000 đồng

b.2. Mức thu phí đấu giá đối vớingười tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất:

- Trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

TT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 100.000.000 đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

100.000

3

Từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

200.000

4

Trên 500.000.000 đồng

500.000

- Trường hợp bán đấu giá quyền sửdụng đất khác quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cánhân:

TT

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5ha đến 2ha

3.000.000

3

Từ trên 2ha đến 5ha

4.000.000

4

Trên 5ha

5.000.000

2. Phí thẩm định kết quả đấu thầu:

Mức thu phí thẩm định kết quả đấuthầu là 0,01% giá một gói thầu; mức tối thiểu 500.000 đồng, mức tối đa 30.000.000đồng.

3. Phí thẩm định cấp phép sử dụngvật liệu nổ công nghiệp:

Mức thu phí thẩm định cấp phép sửdụng vật liệu nổ công nghiệp quy định là 1.800.000 đ/1lần thẩm định.

4. Phí thẩm địnhbáo cáo đánh giá tác động môi trường:

Mức thu phí thẩm định báo cáođánh giá tác động môi trường quy định như sau:

- Thẩm định lần đầu:4.600.000đ/1 báo cáo.

- Thẩm định bổ sung:2.300.000đ/1 báo cáo.

5. Phí thẩm địnhđề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nướcmặt; xả nước thải vào nguồn nước:

Mức thu phí đề án, báo cáo thămdò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thảivào nguồn nước quy định như sau:

TT

Công việc thực hiện

Ðơn vị tính

Mức thu

1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

1.1

Ðối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

đ/đề án

150.000

1.2

Ðối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

450.000

1.3

Ðối với đề án, báo cáo tham dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

1.200.000

1.4

Ðối với đề án, báo cáo tham dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

2.200.000

2

Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt

2.1

Ðối với đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước 0,1m3/giây hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước với 500m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

250.000

2.2

Ðối với đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 50KW đến dưới 200KW hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

800.000

2.3

Ðối với đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 200KW đến dưới 1.000KW hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

2.000.000

2.4.

Ðối với đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 1.000KW đến dưới 2.000KW hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

3.900.000

3

Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

3.1

Ðề án, báo cáo có lưu lượng nước 100m3/ngày đêm

đ/đề án

250.000

3.2

Ðối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

đ/đề án

800.000

3.3

Ðối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm

đ/đề án

2.000.000

3.4

Ðối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm

đ/đề án

3.900.000

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổsung thì mức thu tính bằng 50% mức thu nêu trên.

6. Phí thẩm định báo cáo kết quảthăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất:

Mức thu phí thẩm định báo cáo kếtquả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất quy định như sau:

TT

Công việc thực hiện

Ðơn vị tính

Mức thu

1

Ðối với báo cáo kết quả thi công giếng, thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

đ/báo cáo

150.000

2

Ðối với báo cáo kết quả thi công giếng, thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

đ/báo cáo

600.000

3

Ðối với báo cáo kết quả thi công giếng, thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm

đ/báo cáo

1.400.000

4

Ðối với báo cáo kết quả thi công giếng, thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

đ/báo cáo

2.800.000

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổsung thì mức thu tính bằng 50% mức thu nêu trên.

7. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiệnhành nghề khoan nước dưới đất:

Mức thu phí thẩm định hồ sơ, điềukiện hành nghề khoan nước dưới đất quy định là 600.000 đồng/hồ sơ. Trường hợpthẩm định gia hạn, bổ sung thì mức thu tính bằng 50% mức thu nêu trên.

8. Lệ phí hộ tịch:

Mức thu lệ phí hộ tịch quy định nhưsau:

TT

Công việc thực hiện

Đơn vị tính

Mức thu

I

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn

1

Khai sinh

1.1

Đăng ký khai sinh

đ/trường hợp

5.000

1.2

Đăng ký khai sinh quá hạn

đ/trường hợp

5.000

1.3

Đăng ký lại việc sinh

đ/trường hợp

5.000

2

Kết hôn

2.1

Đăng ký kết hôn

đ/trường hợp

15.000

2.2

Đăng ký lại việc kết hôn

đ/trường hợp

20.000

3

Khai tử

3.1

Đăng ký khai tử

đ/trường hợp

không thu

3.2

Đăng ký khai tử quá hạn

đ/trường hợp

không thu

3.3

Đăng ký lại việc tử

đ/trường hợp

không thu

4

Nuôi con nuôi

4.1

Đăng ký việc nuôi con nuôi

đ/trường hợp

15.000

4.2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

đ/trường hợp

20.000

5

Nhận cha, mẹ, con

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

đ/trường hợp

10.000

6

Các việc đăng ký hộ tịch khác

6.1

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

đ/1 bản sao

2.000

6.2

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

đ/trường hợp

3.000

6.3

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

đ/trường hợp

10.000

6.4

Ghi vào sổ hộ tịch các việc về ly hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật qui định

đ/trường hợp

5.000

6.5

Ghi vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

đ/trường hợp

5.000

II

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện

1

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

đ/trường hợp

10.000

2

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

đ/trường hợp

3.000

3

Thay đổi cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

đ/trường hợp

25.000

III

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch (người nước ngoài) tại Sở Tư pháp

1

Khai sinh

1.1

Đăng ký khai sinh

đ/trường hợp

50.000

1.2

Đăng ký khai sinh quá hạn

đ/trường hợp

50.000

1.3

Đăng ký lại việc sinh

đ/trường hợp

50.000

2

Kết hôn

2.1

Đăng ký kết hôn

đ/trường hợp

1.000.000

2.2

Đăng ký lại việc kết hôn

đ/trường hợp

1.000.000

3

Khai tử

3.1

Đăng ký khai tử

đ/trường hợp

không thu

3.2

Đăng ký khai tử quá hạn

đ/trường hợp

không thu

3.3

Đăng ký lại việc tử

đ/trường hợp

không thu

4

Nuôi con nuôi

4.1

Đăng ký việc nuôi con nuôi

đ/trường hợp

2.000.000

4.2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

đ/trường hợp

2.000.000

5

Nhận con ngoài giá thú

Đăng ký nhận con ngoài giá thú

đ/trường hợp

1.000.000

6

Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc

đ/trường hợp

50.000

7

Các việc đăng ký hộ tịch khác

7.1

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

đ/1 bản sao

5.000

7.2

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

đ/trường hợp

10.000

7.3

Ghi vào sổ hộ tịch các việc về ly hôn, xác định cha, mẹ, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật qui định

đ/trường hợp

20.000

7.4

Ghi vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

đ/trường hợp

50.000

9. Lệ phí cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở:

Mức thu lệ phí cấp chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở quy định như sau:

a) Lệ phí cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân:

- Đối với nhà cấp 4: 80.000 đ/giấy.

- Đối với nhà cấp 3 trở lên: 100.000đ/giấy.

b) Lệ phí cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho tổ chức: 500.000 đ/giấy.

c) Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xácnhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: 50.000 đ/giấy.

10. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

Mức thu lệ phí cấp giấy phép xâydựng quy định như sau:

TT

Giấy phép xây dựng theo đối tượng

Đơn vị tính

Mức thu

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân

đồng/giấy phép

50.000

2

Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác

đồng/giấy phép

100.000

3

Gia hạn giấy phép xây dựng

đồng/lần

10.000

11. Lệ phí cấp biển số nhà:

Mức thu lệ phí cấp biển số nhàquy định như sau:

- Cấp mới: 10.000 đ/1biển sốnhà.

- Cấp lại: 5.000 đ/1 biển sốnhà.

12. Lệ phí cấp giấy phép hoạt độngđiện lực:

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạtđộng điện lực quy định như sau:

- Cấp mới: 700.000 đ/1giấy phép.

- Cấp gia hạn, sửa đổi bổ sung:350.000 đ/1 giấy phép.

13. Lệ phí cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh:

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh quy định như sau:

TT

Công việc thực hiện

Đơn vị tính

Mức thu

1

Hộ kinh doanh cá thể

đ/1lần cấp

30.000

2

Doanh nghiệp tư nhân

đ/1lần cấp

100.000

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn

đ/1lần cấp

200.000

4

Công ty cổ phần

đ/1lần cấp

200.000

5

Công ty hợp danh

đ/1lần cấp

100.000

6

Doanh nghiệp nhà nước

đ/1lần cấp

200.000

7

Hợp tác xã, liên minh hợp tác xã (Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy)

đ/1lần cấp

200.000

8

Hợp tác xã (UBND cấp huyện cấp giấy)

đ/1lần cấp

100.000

9

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp

đ/1lần

20.000

10

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh.

đ/bản

2.000

11

Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

đ/lần

10.000

14. Lệ phí địa chính:

Mức thu lệ phí địa chính quy địnhnhư sau:

TT

Công việc

Đơn vị tính

Mức thu

I

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc TP. Tuy Hòa

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đ/giấy

25.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đ/giấy

15.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đ/lần

10.000

4

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của giấy tờ nhà đất

đ/lần

20.000

II

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn.

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đ/giấy

12.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đ/giấy

7.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đ/lần

5.000

4

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của giấy tờ nhà đất

đ/lần

10.000

III

Đối với tổ chức

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đ/giấy

100.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đ/giấy

20.000

3

Trích lục bản đồ địa chính,văn bản,số liệu hồ sơ địa chính

đ/lần

20.000

4

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của giấy tờ nhà đất

đ/lần

20.000

15. Lệ phí cấp giấy phép thămdò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

Mức thu quy định là 100.000 đồng/giấyphép. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép mức thu tính bằng 50% mứcthu nêu trên.

16. Lệ phí cấp giấy phép khaithác, sử dụng nước mặt:

Mức thu quy định là 100.000 đồng/giấyphép. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép mức thu tính bằng 50% mứcthu nêu trên.

17. Lệ phí cấp giấy phép xả nướcthải vào nguồn nước:

Mức thu quy định là 100.000 đồng/giấyphép. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép mức thu tính bằng 50% mứcthu nêu trên./.