CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTHIỆP ĐỊNH LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ CẢNG CẠN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điềuước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định liên Chính phủvề Cảng cạn ký ngày 07 tháng 11 năm 2013 tại Diễn đàn Bộ trưởng Giao thông vậntải khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan.

Điều 2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Hiệp định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tụcđối ngoại theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Các Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, NG, TP;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: VT, QHQT(3) TB.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng