CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-CP

Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ CôngThương tại Tờ trình số 6962/TTr-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phêduyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dânLào được ký ngày 27 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. BộNgoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt, lưu chiểu điều ước quốc tếvà thông báo hiệu lực của Hiệp định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. BộCông Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổchức thực hiện sau khi Hiệp định này có hiệu lực./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, NC, KTN, PL;
- Lưu: VT, QHQT (3) HQ.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng