HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ CỦA XÃ H’RA -HUYỆN MANG YANG, XÃ IA KDĂM - HUYỆN IA PA VÀ THỊ TRẤN KÔNGCHRO - HUYỆN KÔNG CHRO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAIKHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5(Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dânphố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1642/TTr- UBND ngày 31/5/2013 của UBNDtỉnh về việc đề nghị thông qua việc điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn,làng, tổ dân phố thuộc các huyện Mang Yang, Ia Pavà Krông Chro; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiếnthảo luận của các đại biểu tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Laikhóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôngqua việc điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố của xã H’Ra -huyện Mang Yang, xã Ia KDăm - huyện IaPa và thị trấn Kông Chro - huyện Kông Chro như Tờ trình số 1642/TTr-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành k t ngày thôngqua./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- S Nội vụ; Phạm Đình Thu
- TT. HĐND huyện Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro;
- UBND huyện Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro;
- Lưu VT- CT.HĐND.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu