HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢLẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ;

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dânđược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốchội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụdo Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tínnhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng dân dân bầu ngày 11 tháng 7 năm2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đồng Naikhóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 ngườigiữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quytrình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tínnhiệm như sau:

1. Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 71 phiếu (Chiếm 89,9 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 04 phiếu (Chiếm 5,06 % tổngsố đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (Chiếm 1,27 %tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Chủ tịch HĐND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 63 phiếu (Chiếm 79,75 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 12 phiếu (Chiếm 15,19 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (Chiếm 1,27 %tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường trựcHĐND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 48 phiếu (Chiếm 60,76 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 26 phiếu (Chiếm 32,91 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (Chiếm 2,53 %tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Văn hóa –xã hội HĐND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 57 phiếu (Chiếm 72,15 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (Chiếm 22,78 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (Chiếm 1,27 %tổng số đại biểu HĐND).

5. Bà Quách Ngọc Lan, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 57 phiếu (Chiếm 72,15 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (Chiếm 22,78 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (Chiếm 1,27 %tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 60 phiếu (Chiếm 75,95 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 14 phiếu (Chiếm 17,72 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (Chiếm 2,53 %tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Trần Minh Phúc, Phó chủ tịch UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 62 phiếu (Chiếm 78,48 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 14 phiếu (Chiếm 17,72 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (Chiếm 0 %tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 65 phiếu (Chiếm 82,28 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 11 phiếu (Chiếm 13,92 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (Chiếm 0 %tổng số đại biểu HĐND).

9. Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó chủ tịch UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 47 phiếu (Chiếm 59,49 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 25 phiếu (Chiếm 31,65 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (Chiếm 5,06 %tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 57 phiếu (Chiếm 72,15 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (Chiếm 22,78 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (Chiếm 1,27 %tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 49 phiếu (Chiếm 62,03 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 24 phiếu (Chiếm 30,38 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (Chiếm 3,80 %tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Nguyễn Đém, Ủy viên UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 49 phiếu (Chiếm 62,03 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 24 phiếu (Chiếm 30,38 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (Chiếm 3,80 %tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Hồ Thanh Sơn, Ủy viên UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 56 phiếu (Chiếm 70,89 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (Chiếm 22,78 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (Chiếm 2,53 %tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 58 phiếu (Chiếm 73,42 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (Chiếm 22,78 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (Chiếm 0 %tổng số đại biểu HĐND).

15. Bà Bồ Ngọc Thu, Ủy viên UBND

Số phiếu hợp lệ : 76

Số phiếu không hợp lệ : 0

Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (Chiếm 58,22 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm : 23 phiếu (Chiếm 29,11 %tổng số đại biểu HĐND).

Số phiếu tín nhiệm thấp : 07 phiếu (Chiếm 8,86 %tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này được Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh ĐồngNai khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư