HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁTSINH GIỮA HAI KỲ HỌP (KỲ HỌP THỨ 7 VÀ THỨ 8) THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Xét Tờ trình số 61/TTr-HĐND ngày08 tháng 7 năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh về thông qua kết quả của Thườngtrực HĐND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 7và thứ 8) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của cácvị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôngqua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những vấn đề phátsinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 7 và thứ 8) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh,gồm những vấn đề sau:

1. Phương án sử dụng nguồn kinh phíbổ sung năm 2013 thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

2. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xâydựng công trình Nước sinh hoạt liên bản Bó 1, Bó 2, Suối Phày, Đồng Lương và bổsung nguồn cấp nước cho hệ thống trung tâm xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh SơnLa.

3. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầutư xây dựng công trình: Doanh trại tạm Ban chỉ huy quân sự huyện Vân Hồ.

4. Phân bổ kinh phí thực hiện chínhsách miễn thu thủy lợi phí năm 2013.

5. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầutư xây dựng công trình: Nhà lớp học trường tiểu học Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu.

6. Giao chi tiết các nguồn vốn hỗ trợcó mục tiêu từ ngân sách Trung ương.

7. Phân bổ chi tiết nguồn vốn ODA, vốnđối ứng ODA và điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách tỉnh đối ứng các dựán ODA năm 2014.

8. Giao nhiệm vụ và phân bổ dự toánkinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014.

9. Phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếuChính phủ năm 2014 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới.

10. Phân bổ chi tiết nguồn vốn xổ sốkiến thiết còn lại năm 2014.

11. Lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuậtđầu tư xây dựng Nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

12. Phân bổ chi tiết nguồn vốn bổsung cân đối ngân sách tỉnh năm 2014 hoàn trả vốn Trái phiếu Chính phủ thựchiện đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn2008 - 2012.

13. Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho cánbộ làm việc tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện Metadone năm2014.

14. Phân bổ nguồn vốn bổ sung cân đốingân sách tỉnh năm 2014 hỗ trợ Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông,huyện Vân Hồ

15. Phân bổ chi tiết nguồn vốn vaytín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triểnđường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầnglàng nghề nông thôn năm 2014.

16. Lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuậtxây dựng công trình lắp đặt hệ thống bảng tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụchính trị của tỉnh Sơn La

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày HĐND tỉnh khóa XIII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban củaHĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh SơnLa khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT 150b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất