HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 76/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch lại

3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2010

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất);

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 1048/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 109/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Điện Biên như Tờ trình số: 1048/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn