HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành quy định khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí,

 lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh về việc quy định khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12/7/2007 về việc quy định khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng tiền thu từng loại phí, lệ phí, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tính