HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2013/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN TỔ CHỨC XÂY DỰNG, HUẤN LUYỆN, HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNHSÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiếthướng dẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệvà Nghị định 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng, BộLao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thựchiện một số chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấphành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2121/TTr- UBND ngày 03/7/2013 của UBNDtỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh phê chuẩn Đề ántổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quântự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2016; Báo cáo thẩm tra của BanPháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họpthứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phêchuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đốivới dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh GiaLai giai đoạn 2013- 2016 (Có Đề án kèm theo).

Điều 2. GiaoUBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện.

Nghị quyết nàyđược HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội, VP. Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- Thường trực Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT-CT.HĐND.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu