HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNGGIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 06 THÁNGCUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Trên cơ sở Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày06/12/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụkinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4798/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiệnnhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm2013; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đạibiểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số4798/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Thống nhất với nội dung đánh giá của UBNDtỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06tháng đầu năm 2013.

2. Bổ sung các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệmvụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

a) Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện Nghịquyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉđạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về các giảipháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảiquyết nợ xấu; tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 09/CT-TTg ngày24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 6576/BTC-NSNN ngày 24/5/2013của Bộ Tài chính về thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2013.

- Sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên, cắtgiảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, cáckhoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hộithảo, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; các đơn vị sử dụng ngânsách thực hiện tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, vănphòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ chocác nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công táctrong và ngoài nước...

- Thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dựphòng ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyênđã giao trong dự toán năm 2013 của các đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2013 chưaphân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đãphân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện và cáckhoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

- Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuấtkinh doanh để tăng nguồn thu cho ngân sách, tập trung các nguồn lực tài chínhcủa địa phương nhằm đảm bảo cân đối ngân sách, chi trả kịp thời các khoản tiềnlương, phụ cấp của cán bộ công chức và các chính sách an sinh xã hội, không đểxảy ra tình trạng nợ lương và các khoản chính sách an sinh xã hội ở các cấpngân sách.

b) Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng:

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các nông, lâmtrường khẩn trương thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng đất; tổ chức làm việcvới lãnh đạo các nông lâm trường để tập trung xử lý, tháo gỡ những vướng mắc.Tiến hành rà soát các cơ sở tôn giáo có giấy chứng nhận hoạt động hợp phápnhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất tôn giáotheo từng địa bàn cấp huyện, xã để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất cho các cơ sở tôn giáo.

- Tổ chức làm việc với UBND các huyện, thị xãLong Khánh và thành phố Biên Hòa để rà soát kết quả cấp Giấy chứng nhận và khốilượng chưa được cấp, qua đó chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phấnđấu hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong năm2013.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cáccơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã quá hạn nhưng chưa hoàn thành khắcphục ô nhiễm triệt để và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xả khí thải, nướcthải vượt quy chuẩn quy định.

- Hướng dẫn, hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật và cácquy định pháp luật trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện đểcác cơ sở tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi (như Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh) đầu tưcho các công trình khắc phục ô nhiễm môi trường.

c) Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về pháttriển xã hội:

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh,thành phố Biên Hòa tập trung triển khai hoàn thành chương trình kiên cố hóatrường lớp và nhà công vụ giáo viên. UBND thành phố Biên Hòa tập trung triểnkhai, thực hiện nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để hoàn thành các công trình trườnghọc xóa ca ba và tình trạng mượn, thuê phòng học.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo việc làm,cải thiện thu nhập cho người lao động, đặc biệt chú trọng đến số lao động bịmất việc làm từ những doanh nghiệp đã giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động.

- Tăng cường sự phối hợp hiệu quả của các cơquan chức năng trong việc theo dõi, quản lý và xử lý nghiêm đối với các trườnghợp nợ đọng bảo hiểm kéo dài của các doanh nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyênmôn và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải pháp phòng chốnghiệu quả tai nạn đuối nước ở trẻ em .

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việctriển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, kịp thời khắcphục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

- Thực hiện kịp thời việc phân bổ kinh phí đốivới các chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đầu tưgiáo dục, dạy nghề cho học sinh dân tộc ít người gắn với quản lý, phân bổ và sửdụng có hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trongđồng bào dân tộc.

- Hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống nhà văn hóa,trung tâm văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư gắn với chương trình xâydựng nông thôn mới. Thiết kế các thiết chế văn hóa cho theo đúng quy định vềdiện tích, quy mô; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạmcủa cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao.

- Tập trung triển khai thực hiện cấp phép, quảnlý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra các cơ sở dạy thêm, học thêm đặc biệt đối với các cơ sở dạy thêm, họcthêm ngoài nhà trường.

- Tập trung thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về ytế xã giai đoạn 2011 - 2020 và thực hiện xét công nhận các xã, phường, thị trấnđạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách,pháp luật BHYT. Thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho 100% trẻ em dưới 06 tuổi. Tăngcường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về công tác khám chữa bệnh(đặc biệt khám chữa bệnh BHYT), vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng đề án “Điềuchỉnh, bổ sung khung giá dịch vụ y tế” trình HĐND tỉnh theo quy định.

d) Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cảicách chế độ công vụ. Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết kịp thời, không để phát sinh lâylan thành điểm nóng.

e) Tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống thamnhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

f) Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trậttự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện tốt Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 13/11/2009của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, tập trungbồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tập trung phòng, chống, đấu tranh, xử lý kiênquyết, kịp thời làm hạn chế tối đa tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội,cháy nổ và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳhọp cuối năm 2013.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các BanHội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, nhân dân cùng giám sát việcthực hiện Nghị quyết này và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị củanhân dân đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngNai khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/7/2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư