HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

CHUYỂN MỤC ĐÍCHSỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁNĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26 tháng 11 năm 2003; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBNDnăm 2004; Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Đất đai; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chínhphủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 27tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồnglúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trênđịa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 406/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2014 của BanKinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; Tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đạibiểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 40,759 ha;đất rừng phòng hộ 70,879 ha; đất rừng đặc dụng 7,41 ha sang đất phi nông nghiệpđể thực hiện 40 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (có Danh mục các dự ánđầu tư kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh Sơn La thông qua.

Điều 3. Tổ chức thựchiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Đối với các dựán chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011 - 2020) và kế hoạchsử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh, UBND tỉnh hoàn thiện các thủtục, hồ sơ theo đúng quy định của Luật đất đai để triển khai thực hiện.

2. Để giải quyết kịp thời các khó khăn,vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừngphòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện các dựán đầu tư. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnhxem xét, quyết định:

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với các dự án đầu tư cần triển khaitheo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và kế hoạchsử dụng đất được phê duyệt.

- Điều chỉnh diện tích đất trồng lúa,đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HDND tỉnh cho phép chuyển mụcđích để thực hiện các dự án khi cần thiết.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban củaHĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn Lakhóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ TNMT, Bộ NN và PTNT; Bộ TC;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV VP Tỉnh ủy, VP HĐND và UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 150b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La