HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

về việc ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí thuộc thẩm quyền địa phương

 

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ XV

KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 03/6/2002 của Chính phủ;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh tại Tờ trìn số 102/TT-UB ngày 08/12/2003 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Ban hành bản “Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí thuộc thẩm quyền địa phương”

2. Giao UBND tỉnh tiếp thu ý kếin của các đại biểu, chỉnh sửa, thống nhất với Ban Kinh tế – Ngân sách và Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12/12/2003./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Văn Luật