HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 77/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về Đề án nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006-2010

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Quyết định số: 190-QĐ/TU ngày 15/4/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân công xây dựng 10 Chương trình trọng điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số: 1043/TTr-UBND ngày 30/11/2006, về việc thông qua Đề án nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010; Báo cáo thẩm tra số: 54/BC-VHXH ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Đề án nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006-2010 như tại Tờ trình số: 1043/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp th 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 Mùa A Sơn