HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2007/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰCHIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG THEO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 03 tháng7 năm 2007 về “Tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng trên địa bàntỉnh Phú Yên đến tháng 6/2007, ước thực hiện đến hết năm 2007 và các giải phápthực hiện”, Tờ trình số 1177/UBND-TH ngày 13 tháng 7 năm 2007 “Về việc xin chủtrương bố trí, sử dụng vốn của dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-VũngRô” của UBND Tỉnh; Báo cáo ý kiến của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến củacác vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy thời gianqua, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan và các chủ đầu tư đãcó nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các dựán, công trình quan trọng theo Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/12/2005của HĐND tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiệncác dự án, công trình nhìn chung đều chậm, tiến độ kéo dài so với kế hoạch đềra; Có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; Một số dựán trong quá trình triển khai thực hiện đã vi phạm nghiêm trọng qui định vềquản lý đầu tư và xây dựng phải xử lý theo quy định của pháp luật. UBND tỉnhrút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành quá trình tổ chức thực hiện các dự ánnày.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhândân tỉnh:

1. Rà soát, đánh giá lại khả năng đầu tư thực hiện của12 dự án, công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung chỉ đạo đểsớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, cụ thể:

- Các dự án thuộc các Khu công nghiệp tỉnh: Tập trung đầutư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu trong năm 2009. Sửa đổi, bổ sunghoàn chỉnh chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; Kiểm tra, rà soátviệc sử dụng đất tại các Khu công nghiệp để xử lý theo qui định đối với nhữngdự án không triển khai hoặc triển khai không hết diện tích đã đăng ký. RiêngKhu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu thực hiện đúng theo kết luận của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy và thống nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh về cơ cấunguồn vốn đầu tư đã trình Chính phủ.

- Dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-Vũng Rô: Tiếptục thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày14/7/2006 của HĐND Tỉnh về tập trung chỉ đạo thực hiện dự án Hạ tầng đô thị Namthành phố Tuy Hòa-Vũng Rô.

Hội đồng nhân dân Tỉnh thống nhất Tờ trình số1177/UBND-TH ngày 13/7/2007 của UBND tỉnh “Về việc xin chủ trương bố trí, sửdụng vốn của dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-Vũng Rô”. Giao UBNDtỉnh rà soát khả năng huy động vốn từ quỹ đất và các nguồn hợp pháp khác đểtiếp tục đầu tư; Cân đối vốn từ nguồn kinh phí chưa phân bổ của dự án trong dựtoán ngân sách năm 2007 để trả nợ khối lượng xây lắp hoàn thành một số tiểu dựán; Có kế hoạch đầu tư giao thông toàn tuyến từ cầu Hùng Vương đến Bắc cầu ĐàNông để khai thác có hiệu quả dự án này trước năm 2010.

- Dự án Cơ sở hạ tầng tuyến đường ven biển Độc Lập -Long Thủy - Gành Đá Dĩa: Hoàn thành cuối năm 2008.

- Dự án Hệ thống chống ngập lụt thành phố Tuy Hòa (kè BạchĐằng): Hoàn thành cuối quí II/2008.

- Dự án chỉnh trị cửa Đà Nông: Hoàn thành vào cuối năm2008.

- Các dự án còn lại gồm: Dự án cảng Vũng Rô; Trục giaothông phía Tây; Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh; Năng lượng nông thôn II tỉnh PhúYên; Kè chống xói lở bờ sông, bờ biển khu dân cư thị trấn Sông Cầu; Cấp nước vàvệ sinh thành phố Tuy Hòa và các thị trấn; Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảovệ môi trường thành phố Tuy Hòa, thời hạn hoàn thành thực hiện theo phụ lục củaBáo cáo số 95/BC-UBND ngày 03/7/2007 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

3. Có phương án bố trí vốn hợp lý, chỉ đạo chặt chẽ trongquá trình thực hiện các dự án, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật vềđầu tư và xây dựng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

4. Tại các kỳ họp thường lệ HĐND, UBND tỉnh báo cáo tìnhhình và tiến độ thực hiện các dự án.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và cácđại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăngcường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóaV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCHĐinh Thanh Đồng