HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Qua xem xét Tờ trình số 2386/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 thêm 60 điểm mỏ, diện tích 1.085 ha, cụ thể như sau:

 • 14 mỏ cát xây dựng, diện tích 196 ha;
 • 08 mỏ sắt và 06 mỏ laterit, diện tích 193 ha;
 • 11 mỏ sét gạch ngói, diện tích 77 ha;
 • 05 mỏ đá xây dựng, diện tích 24 ha;
 • 04 mỏ vàng, diện tích 230 ha;
 • 03 mỏ sét xi măng, diện tích 286 ha;
 • 02 mỏ mangan, xã Hồng Hóa và xã Hóa Sơn, diện tích 45 ha;
 • 02 mỏ silicit phụ gia xi măng, diện tích 11 ha;
 • 01 mỏ wonfram, xã Kim Hóa, diện tích 5 ha;
 • 01 mỏ cericit xã Cự Nẫm, diện tích 10 ha;
 • 01 mỏ phosphorit, xã Ngân Thủy, diện tích 1 ha;
 • 01 mỏ phiến sét than, xã Thanh Hoá, diện tích 5 ha;
 • 01 mỏ nước khoáng nóng Thanh Lâm, xã Ngư Hóa, diện tích 2 ha.

(Kèm theo Nghị quyết này bản Phụ lục Khu vực và Bản đồ bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV kỳ họp thứ 11 thông qua ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lương Ngọc Bính