HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2010/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÔNG TÁCQUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ NGUỒN THU TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐỀNTRẦN, CHÙA THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008của HĐND Thành phố về quản lý nguồn thu tại Khu di tích lịch sử -văn hóa đền Trần, chùa Tháp;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 08/7/2010 của UBNDthành phố Nam Định về việc đề nghị điều chỉnh công tác quản lý vàphân bổ nguồn thu tại khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần, chùaTháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố;

HĐND Thành phố đã thảo luận, tham gia ý kiến vànhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phương án quản lý và phân bổ nguồn thu tại Khu ditích lịch sử - văn hóa đền Trần, chùa Tháp, cụ thể như sau:

- Toàn bộ số tiền thu được tại khu di tích lịch sử- văn hóa đền Trần, chùa Tháp (trừ tiền dầu nhang) được quản lý 100%qua kho bạc Nhà nước Thành phố theo Luật Ngân sách.

- Thành phố trích 5% trên tổng số nguồn thu (trừtiền dầu nhang) để phục vụ công tác thu, phân bổ như sau: UBND phườngLộc Vượng 60% để chi trả cho Tổ từ đền Trần và các lực lượng dophường huy động tăng cường ghi công đức trong các tháng lễ hội và làmngoài giờ; Ban Quản lý Khu di tích 40% để chi trả cho các lực lượngtăng cường ghi công đức và làm ngoài giờ.

- Số tiền còn lại để chi cho công tác quản lý vàchi đầu tư phát triển Khu di tích đền Trần và các di tích khác củađịa phương, phân bổ theo tỷ lệ UBND phường điều hành 60%, UBND Thànhphố điều hành 40%.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/8/2010.

Điều 3. Giao UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐNDThành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND Thành phố khóa XIV, kỳ họpthứ 14 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Hùng