HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 78/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê chuẩn kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2007

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1051/TTr-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về kế hoạch giao biên chế sự nghiệp năm 2007; Báo cáo thẩm tra số: 78/BC-BPC ngày 04/12/2006 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh là: 14.469biên chế như Tờ trình số: 1051/TTr-UBND, ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Điện Biên đã trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh:

- Quyết định giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2007 cho các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách địa phương xây dựng Kế hoạch biên chế bổ sung năm 2007 trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp giữa năm 2007.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn