HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2007/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN BỔ SUNG BIÊNCHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC HUYỆN NĂM HỌC 2007-2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫnđịnh mức viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 19 tháng6 năm 2007 của UBND Tỉnh về việc đề nghị bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục vàĐào tạo cho các huyện, thành phố năm học 2007-2008; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-BPC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên tán thànhTờ trình số 25/TTr-UBND ngày 19/6/2007 của UBND Tỉnh về việc đề nghị bổ sungchỉ tiêu biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo cho các huyện, thành phố nămhọc 2007-2008.

Điều 2. Bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đàotạo các huyện là 302 biên chế, cụ thể như sau:

1. UBND huyện Đông Hòa: 15 biên chế.

2. UBND huyện Tây Hòa: 51 biên chế.

3. UBND huyện Sơn Hòa: 26 biên chế.

4. UBND huyện Tuy An: 77 biên chế.

5. UBND huyện Phú Hòa: 25 biên chế.

6. UBND huyện Sông Hinh: 17 biên chế.

7. UBND huyện Sông Cầu: 91 biên chế.

Riêng đối với số biên chế thừa ở thành phố Tuy Hòa và huyệnĐồng Xuân, UBND Tỉnh có giải pháp xử lý phù hợp.

Điều 3. Hội đồng nhân dân Tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐNDTỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra,giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khoáV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCHĐinh Thanh Đồng