QUỐC HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Công trình quan trọng quốc gia khí - điện - đạm tại Bà Rịa – Vũng Tàu

__________________

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001- QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 14/BC-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ về việc Tổng kết công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo cáo thẩm tra số 1481/UBKHCNMT11 ngày 19/3/2007 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 06/1997/QH10 của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:Công nhận những kết quả đã đạt được của Công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu như báo cáo số 14/BC-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ. Những kết quả đó đã khẳng định chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua theo Nghị quyết số 06/1997/QH10 ngày 05/12/1997 là đúng đắn. Nhờ có chủ trương đầu tư này mà một ngành công nghiệp mới, ngành công nghiệp khai thác và chế biến khí đốt, đã được hình thành và phát triển. Các dự án thành phần chủ yếu sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành đã đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng kinh tế của nước ta trong những năm gần đây.

Những mặt thành công và chưa thành công trong quá trình thực hiện Công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu là những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước đối với các công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Điều 2: Chấp thuận kiến nghị của Chính phủ:

a) Tách ra khỏi Dự án Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu và giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện một cách tập trung, bảo đảm tiến độ, đạt hiệu quả cao một số Dự án thành phần và hạng mục công trình sau: Dự án nhà máy điện Nhơn Trạch, Dự án chuyển đổi nhà máy điện Thủ Đức sang chạy khí; phần đầu tư xây dựng tuyến ống Hiệp Phước – Tp. Hồ Chí Minh thuộc Dự án đường ống Phú Mỹ – Tp. Hồ Chí Minh; các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 của Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho các khu công nghiệp Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Gò Dầu.

b) Dừng 04 Dự án thành phần gồm: Dự án Liên doanh sản xuất Methanol, Dự án sản xuất quặng sắt hoàn nguyên, Dự án Nhà máy điện Wartsila tại Bà Rịa, Dự án Nhà máy điện Amata tại Thủ Đức, vì không có hiệu quả kinh tế và giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để có các giải pháp xử lý phù hợp.

Điều 3: Giao Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành việc thanh quyết toán đối với 09 Dự án thành phần đã hoàn thành; có biện pháp đảm bảo các công trình của Dự án vận hành ổn định, an toàn, lâu dài và hiệu quả.

Điều 4: Kết thúc việc hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện Công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng