HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2013/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ PHÁT LẠI CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH Ở CÁCĐÀI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giađưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giaiđoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT /BTC-BKH&ĐT-BTT&TT ngày 26/12/2012 của liên bộ: Bộ Tàichính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫnquản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảogiai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờtrình số 1852/TTr-UBND ngày 17/6/2013 về việc quy định mức chi hỗ trợ phát lạicác chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình cáccấp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các ý kiến thảoluận, thống nhất của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóaX.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức chihỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh,truyền hình các cấp trong tỉnh Gia Lai. Mức chi hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ phát lại các chương trìnhtruyền hình:

+ Phát lại chương trình có thờilượng không quá 15 phút, mức hỗ trợ là: 300.000 đồng/chương trình.

+ Phát lại chương trình có thờilượng trên 15 phút đến 30 phút, mức hỗ trợ là: 575.000 đồng/chương trình.

+ Phát lại chương trình có thờilượng trên 30 phút đến 45 phút, mức hỗ trợ là: 850.000 đồng/chương trình.

- Hỗ trợ phát lại các chương trìnhphát thanh ở các đài truyền thanh cấp huyện, xã trong tỉnh: Mức hỗ trợ bằng 50%mức hỗ trợ phát lại chương trình truyền hình cùng khung thời lượng.

Danh mục chương trình do Trung ươnghoặc cấp tỉnh cung cấp, khung giờ phát sóng và các chương trình được phát sóngtheo thỏa thuận hoặc hướng dẫn của cơ quan đặt hàng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UB Thường vụ Quốc hội; Văn phòng QH;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ TT và TT; Bộ KH và ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (đăng công báo);
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- LĐ và CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu