HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAODỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 09

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của liên Bộ: Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 13/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnhVĩnh Long; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Mức thu lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm.

a) Đăng ký giao dịch bảo đảm:60.000 đồng/hồ sơ.

b) Đăng ký văn bản thông báo vềviệc xử lý tài sản bảo đảm: 52.500 đồng/hồ sơ.

c) Đăng ký thay đổi nội dunggiao dịch bảo đảm đã đăng ký: 45.000 đồng/hồ sơ.

d) Xoá đăng ký giao dịch bảođảm: 15.000 đồng/hồ sơ.

2. Mức thu phí cung cấp thôngtin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhậnhoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việckê biên tài sản thi hành án): 22.500 đồng/trường hợp.

3. Quản lý và sử dụng phí, lệphí thu được:

a) Cơ quan thu phí, lệ phí đượctrích lại 85% trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việcthực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí theo chế độ quy định, gồm các cơquan sau:

- Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; thị xã.

- Uỷ ban nhân dân xã (trongtrường hợp được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện uỷ quyền thựchiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tạicác xã ở xa huyện).

b) Số còn lại (15%) đơn vị thuphí, lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục của phụ lục ngânsách nhà nước quy định hiện hành.

4. Các nội dung khác thực hiệntheo Thông tư Liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tàichính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký,phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàngthường xuyên.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 09 thông qua ngày 05/12/2013,có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng Công báo củatỉnh./.

CHỦ TỊCH
Đã ký
Phạm Văn Lực