HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP HUYỆN THỔ CHÂU THUỘC TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ởxã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số64B-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) vềviệc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưahợp lý;

Trên cơ sở xem xét Tờ trìnhsố 112/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giangvề việc thành lập huyện Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 226/BC-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến củacác vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 21tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập huyệnThổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủyban nhân dân tỉnh hoàn tất đề án và các thủ tục theo quy định trình cấp có thẩmquyền quyết định; triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn