CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CỦA CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH TRÊN THỊTRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2014

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổchức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghịđịnh số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành tráiphiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyềnđịa phương;

Căn cứ Nghị địnhsố 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làmviệc của Chính phủ;

Xét đề nghị củaBộ Tài chính,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối vớicác khoản thu nhập từ lãi trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trườngquốc tế năm 2014.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Nghị quyết này, giao Bộ Tài chính đưa vào Bản cáobạch, tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư và giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lýcho việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2014.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Phó TTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng