ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/NQ- UBTVQH13

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠTĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NĂM 2015

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật hoạt động giám sátcủa Quốc hội số 05/2003/QH11 ;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội khóa XIIIvề chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015;

Trên cơ sở xem xét đề nghị củaHội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốchội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành một số hoạt động giám sát sau đây:

1- Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hìnhthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xãhội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015 và các báo cáo khác của cáccơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họpthứ 9 (tại phiên họp tháng 5/2015).

Xem xét các báo cáo của Chính phủvề tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nướcnăm 2015; các báo cáo công tác của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các báo cáo khác của cáccơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họpthứ 10 (tại phiên họp tháng 10/2015).

2- Tổ chức triển khai và chuẩn bịđể Quốc hội giám sát 2 chuyên đề: "Tìnhhình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việcbồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quyđịnh của pháp luật” (tại kỳ họp thứ 9; giao Ủyban tư pháp chủ trì) và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quảnlý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn2004-2014" (tại kỳ họp thứ 10; giao Hội đồng dân tộc chủ trì).

3- Tổ chức triển khai và chuẩn bịđể Quốc hội xem xét Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sátchuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 (tạikỳ họp thứ 10).

4- Trực tiếp tiến hành giám sát 02chuyên đề và báo cáo kết quả với Quốc hội: Chuyên đề “Kết quả quá trình hộinhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới(WTO)" (tại phiên họp tháng 8/2015; giao Ủyban kinh tế chủ trì); chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, phápluật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địabàn chiến lược (trọng tâm, là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ)”(tại phiên họp tháng 9/2015; giao Ủy ban quốcphòng và an ninh chủ trì).

5- Tổ chức hoạt động chất vấn tạimột số phiên họp Ủy ban thường vụ Quốchội.

6- Giám sát việc giải quyết kiếnnghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội (báo cáo Quốc hội tại kỳ họpthứ 9); việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội(báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10).

7- Giám sát hoạt động của Hội đồngnhân dân và thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định của pháp luật.

Điều 2.

Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hộithực hiện các công việc liên quan khi triển khai thực hiện các chương trìnhhoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thườngvụ Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; thựchiện nghiêm túc sự điều hòa, phối hợp củaỦy ban thường vụ Quốc hội; kịp thời báocáo, tổng hợp hoạt động giám sát.

Văn phòng Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội căn cứ vào nhiệm vụcủa mình phối hợp tổ chức phục vụ có hiệu quả các hoạt động giám sát.

Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốchội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy banthường vụ Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao;Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quancó trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- TT HĐDT, các UB của Quốc hội;
- TANDTC, VKSNDTC, MTTQVN;
- VPCP, VPCTN, VPTW Đảng;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Ban, Viện của UBTVQH;
- Các ĐĐBQH;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trc thuộc TW;
- Lãnh đạo VPQH;
- Các Vụ, đơn vị của VPQH;
- VPUBND, VPĐĐBQH&HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu HC, GS.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng