HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 79/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Điện Biên ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc Ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 16/2006/TT-BTC ngày 07/3/2006 của Bộ Tài chính quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam;

Thực hiện Thông báo số: 158-TB/TU ngày 27/9/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung thực hiện chương trình hợp tác đào tạo với 3 tỉnh Bắc Lào; Thông báo số: 173-TB/TU ngày 25/10/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp tác đào tạo học sinh cho tỉnh Luông Nậm Thà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số: 1042/TTr-UBND ngày 30/11/2006, về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo thẩm tra số: 53/BC-VHXH ngày 01/12/2006 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 – 2010 như Tờ trình số: 1042/TTr-UBND ngày 30/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010 theo nội dung được HĐND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp th 9  thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn