HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh mức thu phí

dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,

KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi nghe Tờ trình số 3852/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đề nghị điều chỉnh mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua nội dung Tờ trình số 3852/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông từ 30.000 đồng/học sinh/lần dự thi lên 40.000 đồng /học sinh/lần dự thi, thực hiện từ đầu năm học 2009-2010.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 14, thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh