HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH,KIÊM CỘNG TÁC VIÊN PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 09

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếptục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành độngcủa Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47/NQ-TW ngày22/3/2005 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoágia đình;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiếnlược dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệmvụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế về quy định quảnlý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kếhoạch hoá gia đình giai đoạn 2012 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 19/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối vớicộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩmtra của Ban Văn hoá - Xã hội; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận vàthống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số - kế hoạch hoágia đình, kiêm cộng tác viên chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ emtrên địa bàn tỉnh bằng ¼ mức lương cơ sở/người/tháng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 09 thông qua ngày 05/12/2013; có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và đượcđăng Công báo tỉnh./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực