HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2013/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢOĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tụchành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 730/TTr-UBND ngày18/6/2013 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểmsoát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND ngày 03/7/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến củacác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảm chohoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể nhưsau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1 Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân các cấp vàcác cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp khi thực hiện kiểm soát thủtục hành chính.

1.2. Phạm vi áp dụng: Các quy định tại Nghị quyếtnày được áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, ràsoát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý cơ sở dữ liệu về thủ tục hànhchính.

- Không áp dụng đối với các hoạt động sau:

+ Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nộibộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước vớinhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổchức.

+ Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hànhchính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.

2. Nội dung chi và mức chi (có biểu chi tiết kèmtheo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các BanHội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triểnkhai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaXIII, kỳ họp thứ 6 thông qua, ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

BIỂU CHI TIẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNGCHI, MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (Đồng)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

1

Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

1.1

Nhập dữ liệu có cấu trúc (đơn giá này bao gồm cả việc kiểm tra hiệu đính thông tin; 01 trang văn bản tương ứng 46 dòng x 70 ký tự/dòng, tương đương bình quân)

-

Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường (n) ≤ 15

Trường

250

-

Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường 15 < n="" ≤="">

Trường

300

-

Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường (n) > 50

Trường

360

1.2

Nhập dữ liệu phi cấu trúc (đơn giá này bao gồm cả việc kiểm tra hiệu đính thông tin)

-

Trang tài liệu chỉ gồm các chữ cái, chữ số

Trang (46 dòng x 70 ký tự/ dòng)

7.500

-

Trang tài liệu có bảng biểu kèm theo

Trang (46 dòng x 70 ký tự/ dòng)

9.500

-

Trang tài liệu dạng đặc biệt có nhiều công thức toán học, hoặc các ký tự đặc biệt

Trang (46 dòng x 70 ký tự/ dòng)

11.000

II

Chi lấy ý kiến đối với quy định về TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương (Chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan kiểm soát TTHC phải lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, của chuyên gia).

Áp dụng mức chi tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

III

Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về thủ tục hành chính

1

Chi lập mẫu phiếu rà soát

-

Đến 30 chỉ tiêu

Phiếu mẫu được duyệt

600.000

-

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu mẫu được duyệt

800.000

-

Trên 40 chỉ tiêu

Phiếu mẫu được duyệt

1.200.000

2

Chi điền phiếu rà soát.

2.1

Chi cho cá nhân

-

Dưới 30 chỉ tiêu

Phiếu

20.000

20.000

20.000

-

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu

30.000

30.000

30.000

-

Trên 40 chỉ tiêu

Phiếu

40.000

40.000

40.000

2.2

Chi cho tổ chức

-

Dưới 30 chỉ tiêu

Phiếu

60.000

60.000

60.000

-

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu

70.000

70.000

70.000

-

Trên 40 chỉ tiêu

Phiếu

80.000

80.000

80.000

IV

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa TTHC.

1

Người chủ trì cuộc họp

Người/ buổi

150.000

120.000

95.000

2

Các thành viên tham dự họp

Người/ buổi

100.000

80.000

65.000

V

Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

1

Thuê theo tháng

Người/ tháng

5.600.000

2

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

Văn bản

450.000

VI

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

VII

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động kiểm soát TTHC

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

VIII

Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính. (Mức chi chỉ thực hiện ở cấp tỉnh)

Chế độ chi trả nhuận bút áp dụng mức chi tại Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ban hành mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: báo chí, phát thanh- truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật

IX

Chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ…

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/ 2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

X

Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC (Mức chi này chỉ thực hiện ở cấp huyện và cấp tỉnh)

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh V/v ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

XI

Chi làm thêm giờ

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

XII

Chi dịch thuật

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND12 ngày 17/5/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu, Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

XIII

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, huyện, xã (Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC phải được UBND cấp tỉnh, huyện, xã phê duyệt)

Người/ngày

20.000

18.000

15.000

XIV

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở trong nước

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

XV

Chi tổ chức các đoàn ra nước ngoài tìm hiểu nghiên cứu, học tập kinh nghiệm kiểm soát TTHC

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

XVI

Chi điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

1

Chi lập phiếu điều tra

Nội dung chi và mức chi theo quy định tại khoản 1, mục III phụ lục này

2

Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra (nếu có)

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

3

Chi điều tra

-

Chi công tác phí cho người tham gia điều tra, phúc tra, kiểm tra

Người/ ngày

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

-

Thuê điều tra viên (đối với trường hợp phải thuê ngoài); Thuê người phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn đường

Người/ ngày

Không quá 200% mức lương tối thiểu/22 ngày

-

Thuê người dẫn đường không phải là phiên dịch

Người/ ngày

Không quá 130% mức lương tối thiểu/22 ngày

-

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra

Nội dung chi và mức chi theo quy định tại khoản 2, mục III phụ lục này

4

Chi vận chuyển tài liệu điều tra (nếu có), thuê xe cho cán bộ, điều tra viên đi thực địa để điều tra

Trong trường hợp đơn vị không bố trí được phương tiện thì thuê dịch vụ mức chi theo giá cước vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển, hóa đơn thực tế

5

Chi xử lý kết quả điều tra (Mức chi chỉ áp dụng đối với cấp tỉnh)

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

6

Chi viết báo cáo kết quả điều tra

-

Báo cáo phân tích theo chuyên đề

Báo cáo

6.500.000

-

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

Báo cáo

9.500.000

XVII

Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

Đề tài, dự án

1.600.000

2

Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực cải cách hành chính

-

Chuyên đề loại 1

Chuyên đề được nghiệm thu

6.500.000

-

Chuyên đề loại 2

Chuyên đề được nghiệm thu

9.500.000

3

Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài, dự án

Báo cáo

2.400.000

4

Lập mẫu phiếu điều tra

-

Đến 30 chỉ tiêu

Mẫu phiếu được duyệt

400.000

-

Trên 30 chỉ tiêu

Mẫu phiếu được duyệt

800.000

5

Cung cấp thông tin vào phiếu

-

Đến 30 chỉ tiêu

Phiếu

40.000

40.000

40.000

-

Trên 30 chỉ tiêu

Phiếu

60.000

60.000

60.000

6

Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra

Đề tài, dự án

3.200.000

7

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

Báo cáo được hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu

9.600.000

8

Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ)

8.1

Nhận xét đánh giá

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện

Đề tài, dự án

650.000

-

Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng

Đề tài, dự án

400.000

8.2

Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở (số lượng chuyên gia 02 chuyên gia/đề tài, dự án)

Báo cáo

650.000

8.3

Họp tổ chuyên gia (nếu có)

-

Tổ trưởng

Buổi họp

160.000

-

Thành viên

Buổi họp

120.000

-

Đại biểu mời tham dự

Buổi họp

60.000

8.4

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu

-

Chủ tịch Hội đồng

Buổi họp

160.000

-

Thành viên, thư ký khoa học

Buổi họp

120.000

-

Thư ký hành chính

Buổi họp

80.000

-

Đại biểu được mời tham dự

Buổi họp

60.000

9

Hội thảo khoa học

-

Người chủ trì

Buổi hội thảo

160.000

-

Thư ký hội thảo

Buổi hội thảo

80.000

-

Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

báo cáo được chấp nhận

400.000

-

Đại biểu được mời tham dự

Buổi hội thảo

60.000

10

Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài, dự án

Tháng

800.000

11

Chi phí cho cơ quan chủ trì đề tài, dự án (trong đó có chi thù lao cho ban quản lý đề tài, dự án)

Năm

12.000.000

XVIII

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC

Chi theo quy định hiện hành bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.