HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1977/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 02 dự án thủy điện: Thủy điện Hà Ra tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang và thủy điện Bồng Miêu tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh;

2. Bổ sung vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh dự án Thủy điện Ag Rồng tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang (công suất dự kiến là 1MW, điện lượng dự kiến là 4,0 triệu kWh/năm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ