HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BÃI BỎ ĐIỂM C, KHOẢN 2, ĐIỀU 2 VÀ ĐIỀU CHỈNH LẠI TÊN NGHỊ QUYẾT SỐ 102/2007/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2007 CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ THU PHÍ KHAI THÁC,SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI; PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ; LỆ PHÍ CẤPBIỂN SỐ NHÀ; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG; LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝKINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấpthông tin doanh nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4749/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Điểm c, Khoản 2, Điều2 Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về thuphí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô;lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàntỉnh Đồng Nai, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiếnthảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bãi bỏ Điểmc, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnhĐồng Nai về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp,xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phícấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinhdoanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăngký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐồngNai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 củaBộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăngký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Điều 2. Nhất trí điều chỉnhlại tên của Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh ĐồngNai như sau: Nghị quyết về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phítrông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉđạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh vàđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghịquyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; các nội dung khác còn lại của Nghị quyếtsố 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyêngiá trị thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh khóa VIII – kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/7/2013./.

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch – Đầu tư;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh; website Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai, Báo LĐ ĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
-Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư