HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 7a/ 2002/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2002

NGHỊ QUYẾT

Về các chủ trương, biện pháp trong 6 tháng cuối năm

để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2002

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Sau khi xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2002 và một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm;

- Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của các ban HĐN tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu.

QUYẾT NGHỊ

HĐND tỉnh tán thành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2002 và một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh những nội dung sau:

I/Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh:

Sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy; với những tiến bộ trong chỉ đạo , điều hành các cấp chính quyền, sự nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân trong toàn tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhịp độ kinh tế tiếp tục tăng trưởng 8,5% ( GDP). Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đầu tăng so với năm trước. Giá trị sản lượng ngành công nghiệp tăng 14,5%; nhiều doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng, sản lượng lương thực đạt ở mức cao nhất từ trước đến nay. Diện tích, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản tăng mạnh;các tiến bộ kỷ thuật được áp dụng khá đồng bộ vào nuôi trồng, sản xuất và chế biến. Hoạt động du lịch, dịch vụ với sự thành công của Festival Huế 2002, đạt kết cao cả về doanh thu và lượng khách. Đời sống văn hóa cơ sở phát triển phong phú, sôi động; giá trị văn hóa Huế được phát huy. Tổng mức đầu tư xã hội tăng hơn cùng thời kỳ năm trước. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển mới về chất lượng. Thành phố Huế và các thị trấn, huyện lỵ được chỉnh trang, bộ mặt từng bước được thay đổi. Các hoạt độngkhoa học- công nghệ ; chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo, thể dục thể thao, văn hóa thông tin được triển khai đồng bộ và có hiệu quả tạo nên khí thế cách mạng thi đua yêu nước. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất, văn hóa được cải thiện; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; những cơ chế và thiết chế mới của luật pháp được triển khai thực hiện kịp thời. Nhiệm vụ an ninh quốc gia, công tác quốc phòng và quân sự địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuynhiên, trong quản lí , điều hành vẫn còn những mặt tồn tại; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm còn chậm và đang khó khăn về vốn; công tác xây dựng cơ bản vẫn còn bất cập; nhiều DNNN hiệu qủa chưa cao; kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân phát triển chưa mạnh; công tác cải cách thủ tục hành chính , giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo công dân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; đào tạo nghề, giải quyết việc làm đang gặp khó khăn và còn nhiều vấn đề cấp bách cần phải tiếp tục giải quyết trong thời gian tới...

II. Nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2002:

1. Phát huy sức mạnh nội lực của các thành phần kinh tế, thu hút vốn trong nước, ngoài nước ưu tiên cho sáu chương trình kinh tế- xã hội trọng điểm đã đề ra tại kỳ họp thứ 6; cụ thể hóa các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm thành những chương trình hành động cụthể, thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của từng năm, từng thời kỳ, đảm bảo điều kiện cho việc triển khai chương trình có hiệu quả.

Tiếp tục xây dựng và ban hành những chính sách mà HĐND tỉnh đã đề ra như đổi đất lấy hạ tầng, chính sách khuyến khích các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; chính sách chuyển đổi ngành nghềđể sắp sếp lại nò sáo, các phương tiện đánh bắt hủy diệt, khôi phục lại môi trường trên phá Tam Giang; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, phát huy lợi thế, điểm mạnh để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và hiệu quả, gắn sản xuất với thị trường, đặc biệt coi trọng các giải pháp chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm; tháo gỡ khó khăn để hoàn thành kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn, trồng rừng; mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp như sắn, cao su... nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho các nhà máy; chỉ đạo chặt chẽ sản xuất vụ hè thu đảm bảo thắng lợi.

3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm huy động cao nhất công suât các cơ sở sản xuất công nghiệp, tập trung vào những sản phẩm đang có thị trưòng ổn định như bia, xi măng, menfrit, bao bì, khoáng sản, sản phẩm chế biến thủy sản...; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy mới, các dây chuyền mở rộng sản xuất của Công ty bia Huế, Công ty Luksvaxi; tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư và thương mại, mở rộng thị trường thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển; tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.

4. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết TW 3 ( khóa IX) và nghị quyết của Tỉnh ủy; thực hiện các chính sách thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác phát triển theo tinh thần nghị quyết TW 5 ( khóa IX); củng cố phát huy vai trò hoạt động các hiệp hội ngành hàng hỗ trợ cho sản xuất phát triển ổn định.

5. Chấn chỉnh công tác kế hoạch hóa trong đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục, tiến độ thi công , giải ngân vốn đầu tư. Điều chuyển vốn từ những công trình dự án chưa hoàn thành, thủ tục sang các dự án đã hoàn thành thủ tục, sắp hoàn thành, để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng; tăng cường công tác giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2002 đã được xác định; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đại phương, đơn vị trong công tác thu, đáp ứng nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; thực hiện tốt công tác kiểm tra và thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách, thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện, xử lí nghiêm minh những tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm các luật thuế, các quy định về quản lí tài chính, ngân sách.

7. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, chương trình 135. Tăng cường các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lể lớn trong năm. Tổ chức tốt hoạt động hè và chuẩn bị chu đáo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học 2002-2003; bố trí đày đủ vật chất, con người để thực hiện tôt nhiệm vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chương trình phổ cấp giáo dục trung học cơ sở; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, có chính sách phù hợp để tăng cường đủ cán bộ y tế cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn nhằm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tốt hơn. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng 2004. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương , chính sách về dân số- kế hoạch hóa gia đình, dân số- sức khỏe sinh sản,; quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hòan cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em suy dinh dưỡng, công tác phòng chống dịch bệnh nhất là các dịch bệnh mùa hè; trích đủ kinh phí mua 30% bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo. Nắm chắt đại bàn, tăng cường kiểm tra để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội.

8. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu ở từng cơ quan đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyêt của Thường vụ Tỉnh ủy về công tác an ninh quốc phòng trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm , tham nhũng, buôn lâụ, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử theo nguyên tắc không bỏ lọt tội phạm và không xử oan người vô tội.

Tích cực chỉ đạo thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư và của Thủ trưởng Chính phủ nhằm nâng cao trách nhiẹm của các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, mọi cơ quan và các cấp chính quyền.

9. Triển khai kịp thời các phương án phòng chống thiên tai, bão lụt; trước mắt, tập trunhg hết mọi khả năng để phòng chống hạn, mặn đảm bảo sử dụng tốt nguồn nứoc phục vụ cho đời sống ,sản xuất của nhân dân, phòng chống cháy rừng.Đồng thời,khẩn trương đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai phương án chống bão, lụt với yêu cầu đảm bảo đầy đủ lực lượng, các phương tiện phòng hộ, ứng cứu khi có tình huống xảy ra và có biện pháp khắc phục kịp thời những hậu quả do bão lũ gây nên. Tập trung nguồn vốn nhân lực hiện có để củng cố hồ đập , kênh mương, nhất là các công trình đầu mối, các công trình có nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản khi xảy ra sự cố. Tăng cương dự trữ các loại vật tư, phương tiện, các mặt hàng thiết yếu tại những địa điểm an toàn phục vụ kịp thời công tác phòng chống lụt bão, đặc biệt chú ý đảm bảo các mặt hàng thiết yếu cho hai huyện Nam Đông và A Lưới.

10. Chuẩn bị tốt kế hoạch kinh tế- xã hội , kế hoạch ngân sách, các chương trình mục tiêu năm 2003 của các địa phương, đơn vị và của tỉnh để báo cáo Thủ tướng chính phủ.

III / Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối họp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai, quán triệt Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cấp các ngành, các cơ sở và động viên cán bộ, nhân dân phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chương trình, nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh năm 2002.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ , quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí; phát huy những kết quả đã đạt đựơc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2002, tiếp tục tạo tiền đề phát triển cho những ănm tiếp theo.

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 7 thông qua lúc 16 giờ 45 phút ngày 27 tháng 7 năm 2002.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn